Fak­ta: Rank­ning­en

Strömstads Tidning - - Nyheter -

* Rank­ning­en ”Bäs­ta skol­kom­mun” ut­förs av Lä­rar­för­bun­det.

* Strömstad ham­nar på plats 259 bland Sve­ri­ges 290 skol­kom­mu­ner – en minsk­ning med fy­ra pla­ce­ring­ar jäm­fört med för­ra årets rank­ning.

* Ta­num ham­nar på plats 246 – en minsk­ning med 195 pla­ce­ring­ar.

* De 13 kri­te­ri­er­na är: Re­sur­ser till un­der­vis­ning­en, an­del be­hö­ri­ga lä­ra­re, lärar­tät­het, fris­ka lä­ra­re, lä­rar­lö­ner, kom­mu­nen som av­tals­part, an­del barn i för­sko­la, be­tygs­re­sul­tat års­kurs 9 (två mått), an­del ele­ver god­kän­da i al­la äm­nen i åk 9 (två mått), an­del ele­ver som full­föl­jer gym­na­si­e­ut­bild­ning­en in­om 3 år, samt an­del ele­ver som uppnår grund­läg­gan­de be­hö­rig­het till hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.