Vad är vit­sen med att ha fest om man in­te får hö­ra ef­ter­snac­ket?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

Jim­my Io­vi­nes och Dr Dres in­fly­tan­de på mo­dern pop­kul­tur går knap­past att över­skat­ta.

Io­vi­ne lig­ger bakom någ­ra av Bru­ce Spring­s­te­ens, U2:s och Pat­tis Smit­hs fi­nas­te stun­der – och Dr Dre är väst­kust­hip­ho­pens Gud­fa­der, med pi­on­järgrup­pen N.W.A och det ikon­för­kla­ra­de so­lo­al­bu­met The Chro­nic på me­rit­lis­tan. Där­till har de gjort Snoop Dogg, Emi­nem, Kendrick La­mar och Lana del Rey till världs­stjär­nor.

Fru­stre­ra­de över att de fles­ta iPod­lu­rar höll för låg kva­li­tet, grun­da­de du­on även hör­lurs­fö­re­ta­get Be­ats, som med ti­den ock­så ut­veck­la­des till en mu­sik­strea­ming­tjänst. För någ­ra år se­dan sål­des Be­ats till App­le för tre mil­jar­der dol­lar.

Ny­li­gen släpp­tes en HBO-do­ku­men­tär om ra­dar­pa­ret, och vitt­nesmå­len är in­tres­san­ta. För­u­tom att va­ra säll­synt be­gå­va­de väg­rar bå­da att sneg­la bak­åt på vad de åstad­kom­mit – allt fo­kus är fram­åt. På näs­ta grej. Dre för­kla­rar att han ald­rig lyss­nat på ett al­bum han pro­du­ce­rat i ef­ter­hand. Han äls­kar själ­va processen men när sista lå­ten är mix­ad är ”res­ten ba­ra bu­si­ness”.

Den här osen­ti­men­ta­la tu­ta och kör-men­ta­li­te­ten är ett åter­kom­man­de te­ma hos många sto­ra ent­re­pre­nö­rer. Personligen tyc­ker jag det lå­ter li­te de­pri­me­ran­de.

Om man ald­rig tillå­ter sig att stan­na upp och nju­ta av fram­gång­ar­na, vad är då po­äng­en? Och om man in­te pa­u­sar en stund för att lå­ta ett miss­lyc­kan­de sjun­ka in, hur ska man då lä­ra sig?

En till­va­ro ut­an back­spe­gel lå­ter helt en­kelt li­te … tom. Mag­nus Ugg­la ring­ar in te­sen i den bril­jan­ta al­bum­ti­teln ”Va ska man ta li­vet av sig för när man än­då in­te får hö­ra snac­ket ef­teråt”.

Ve­ten­ska­pen ger Ugg­la rätt – en­ligt stu­di­er kan en häl­so­sam dos nostal­gi vi­ta­li­se­ra hjär­nan och fun­ge­ra stär­kan­de mot li­vets al­la små väg­bu­lor.

Det är som en rik­tigt bra fest. Al­la vet ju att den in­te är full­än­dad för­rän man lyss­nat på da­gen ef­ter-skvall­ret över en ta­ba­sco­in­dränkt piz­za.

Har man ska­pat ti­der­nas störs­ta hip­ho­pal­bum mås­te man ibland få krä­ma det i bils­te­re­on och nju­ta av sin egen bril­jans. Allt an­nat är ju omänsk­ligt.

Den här livs­sy­nen är en av fle­ra an­led­ning­ar till att HBO ald­rig kom­mer gö­ra någ­ra do­ku­men­tä­rer om mig. Men det är det värt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.