Hös­tens re­stau­rangupp­le­vel­se

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Högst upp på Brun­ke­bergstorg är det snart dags för en ny slags mid­dags­upp­le­vel­se. Bakom en stängd dörr på stor­sats­ning­en Tak öpp­nar re­stau­rang­en Unn. Som ut­görs av åt­ta sitt­plat­ser, en sitt­ning per kväll och öp­pet ons­dag till lör­dag. Med en fast av­smak­nings­me­ny som ut­går från nor­dis­ka rå­va­ror och tilla­gas på en tra­di­tio­nell ja­pansk stek­häll.

– Jag har all­tid ve­lat ska­pa en tep­pa­ny­a­ki som bå­de är lyx­i­ga­re och mer in­tim än vad jag ti­di­ga­re upp­levt, sä­ger Fri­da Ronge som är kre­a­tiv le­da­re för Tak och Unn.

– Att be­sö­ka Unn blir spe­ci­ellt ef­tersom samt­li­ga gäs­ter har di­rekt­kon­takt med koc­ken, sä­ger Al­bin Ed­berg som blir an­sva­rig kock för den nya sats­ning­en. När dör­ren stängs star­tar en ge­men­sam kväll där ma­ten upp­munt­rar till sam­tal. Vårt främs­ta mål, utö­ver matupp­le­vel­sen, är att ge en käns­la av vär­me och ge­ne­ro­si­tet.

Unn slår upp sin dörr 23 au­gusti, men bok­ning­en har re­dan öpp­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.