Klas­sis­ka kon­strun­dor

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Den konst­in­tres­se­ra­de re­kom­men­de­ras ett be­sök på årets mest haj­pa­de ut­ställ­ning i Venedig: Da­mi­en Hirsts Tre­a­su­res from the wreck of the un­be­li­e­vab­le på Pa­laz­zo Gras­si. Den brit­tis­ke konst­nä­ren an­vän­der en yta på 5 000 kvadrat­me­ter för att pre­sen­te­ra si­na konst­verk, som al­la ser ut att ha bär­gats från ha­vets djup. En Mus­se Pigg-skulp­tur fär­gad av sjö­gräs och al­ger, fy­ra vå­ning­ar höga sten­sta­ty­er smyc­ka­de med havs­bor­rar och ko­ral­ler, havs­gu­din­nor som for­mats av un­der­vat­tens­ström­mar. Gå se­dan vi­da­re till an­ri­ka Do­ge­pa­lat­set – den go­tis­ka bygg­na­den som be­står av en sam­ling mind­re mu­se­um – och av­slu­ta på The Peg­gy Gug­gen­heim Col­lec­tion. Be­lä­get i den ame­ri­kans­ka konst­sam­la­rens ti­di­ga­re hem rym­mer mu­se­et al­la sor­ters verk, från Pi­cas­so till Pol­lock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.