Vig­go Cav­ling har ätit på Bar Ag­ri­kul­tur och tror sig ha hit­tat en av stans främs­ta hip­ster­kro­gar.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vil­ken är den störs­ta re­vo­lu­tio­nen i mänsk­lig­he­tens histo­ria? Det förs­ta ång­lo­ket? Den förs­ta Aj­få­nen? Den förs­ta Teslan? Je­su him­la­färd? Mu­hamme­ds him­la­färd? När Co­lum­bus kor­sa­de At­lan­ten? Den förs­ta män­ni­skan på må­nen? Hju­let, el­den el­ler synå­len?

Mitt svar är – den förs­ta bon­den. I Bi­beln kal­las han Kain och är mest känd för att ha mör­dat sin lil­le­bror Abel. Den se­na­re var en lat kil­le som nöj­de sig med att vak­ta få­ren när hans ban­bry­tan­de sto­re­bror gjor­de re­vo­lu­tion ge­nom att bör­ja od­la mar­ken. Ex­akt hur man ska tol­ka den­na mord­histo­ria har män­ni­skor grubb­lat på i 6 000 år. Att det blir bråk mel­lan sys­kon när den ene är lat och den and­re drif­tig är möj­li­gen en sensmo­ral. En an­nan att det var en tuff vänd­punkt när vi gick från att va­ra jä­ga­re som drev om­kring på stäp­pen till att bli bo­fas­ta och tving­as se sam­ma äng­ar och kul­lar, år ut och år in.

För mänsk­lig­he­ten in­ne­bar bon­de­li­vet att vi gick från att va­ra någ­ra få till att bli gans­ka många. Ut­an bon­den ing­en Tes­la el­ler Aj­fån. Å and­ra si­dan var kanske män­ni­skan lyck­li­ga­re när hon sak­na­de ägo­de­lar och in­te kun­de jäm­fö­ra sitt väl­stånd med gran­nens. Vem som måd­de bäst vet vi in­te ef­tersom jä­gar­nas be­hov att do­ku­men­te­ra sin ex­istens var noll. De var ett med nu­et. I dag är lyc­ka sy­no­nymt med en tum­me på Fa­ce­book. Al­la räk­nas ut­om din egen. Det var Kain som började.

Vil­ken är den störs­ta re­vo­lu­tio­nen i Stock­holms krog­histo­ria?

Ett svar skul­le kun­na va­ra Skå­ne­ga­tan. Att kom­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.