Från jord till bok

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

I snart fem­ton år har Ekolå­dan le­ve­re­rat si­na lå­dor med eko­lo­gis­ka grön­sa­ker och fruk­ter runt om i Sve­ri­ge. En fram­gångs­hi­sto­ria värd att skör­da. Boken Skörd rym­mer om­kring 600 re­cept, en del är fram­tag­na sär­skilt för boken och and­ra ploc­ka­de ur Ekolå­dans re­cept­bank. Här står såklart det grö­na i fo­kus, även om al­la re­cept in­te nöd­vän­digt­vis är ve­ge­ta­ris­ka. Var grön­sak pre­sen­te­ras med re­cept, prak­tis­ka tips på för­va­ring, tips om när grön­sa­ken är som go­dast, vad som pas­sar ihop med vad och vad som är gott att äta till de fär­di­ga rät­ter­na.

plus­bok.se, 175 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.