Där­för le­ver neu­ro­ti­kern läng­re

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HUGO REHNBERG

Neu­ro­ti­ker är ett trött­samt släk­te. Sär­skilt de som stän­digt ko­ket­te­rar med sin stress, si­na fo­bi­er och si­na åkom­mor.

All­tid är det nå­got som hål­ler dem vak­na om nät­ter­na. De­ras med­föd­da pes­si­mism in­ne­bär ju att varen­da li­tet mag­knip går att tol­ka som en po­ten­ti­ellt död­lig sjuk­dom.

Ing­en vår­dar si­na sjuk­do­mar li­ka ömt som neu­ro­ti­kern, för­kla­ra­de Freud. Om nå­gon på­står att den är in­bil­lad, ”för­sva­rar de sjuk­do­men som en le­jon­mam­ma för­sva­rar si­na ung­ar”. Jag är in­te helt stolt över att till­hö­ra den­na grupp. Ett di­lem­ma är att väs­ter­län­ning­ar med li­te ång­est och upp­bru­ten sömn in­te väc­ker någ­ra sym­pa­ti­er. Sär­skilt in­te om de kon­stant gnäl­ler över si­na pro­blem. Bort­sett från att det är segt att se värl­den i mörk­grått, har en la­gom dos neu­ro­tis­ka drag vi­sat sig ha fle­ra för­de­lar. Det ökar kre­a­ti­vi­te­ten och ska­par dess­utom ett nyt­tigt driv (vil­ket krävs för att över­vin­na al­la de orätt­vi­sa hin­der som neu­ro­ti­kern upp­le­ver).

Men vad som gör det full­stän­digt omöj­ligt att stå ut med ko­ket­te­ran­de neu­ro­ti­ker är att de le­ver läng­re än ge­nom­snit­tet. Den brit­tis­ka fors­kar­grupp som gjor­de den­na upp­täckt blev för­vå­na­de. Lo­giskt sett bor­de ju all den där oron, stres­sen och sömn­bris­ten le­da till de­pres­sio­ner el­ler and­ra be­svär som kan för­kor­ta liv. Så vad be­rod­de det på? Förs­ta te­sen var att hy­po­kond­rin in­ne­bar att de tog bätt­re hand om häl­san. Den stäm­de in­te alls. Neu­ro­ti­ker vi­sa­de sig va­ra li­ka då­li­ga på att gå till gym­met som att äta si­na grön­sa­ker. Dess­utom rök­te de och söp mer än ge­nom­snit­tet.

Sva­ret på gå­tan var än­nu ba­na­la­re. Ef­tersom neu­ro­ti­ker stän­digt kän­ner sig sju­ka, går de be­tyd­ligt of­ta­re till dok­torn. Och hos dok­torn har man möj­lig­het att i god tid upp­täc­ka – och be­käm­pa – even­tu­el­la rik­ti­ga sjuk­do­mar, fram­för allt can­cer.

Allt­så. Näs­ta gång din ängs­li­gas­te kom­pis be­ter sig som en ir­ri­te­ran­de Woody Al­len-ka­rak­tär, känn ing­et med­li­dan­de. Med all san­no­lik­het kom­mer din neu­ro­tis­ka vän näm­li­gen att över­le­va dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.