Mu­si­ka­liskt mode

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Kim Gor­don är kanske mest känd som mu­si­ker – när­ma­re be­stämt sång­ers­ka, ba­sist och gi­tar­rist i So­nic Youth – men har sen bör­jan på 80-ta­let en ge­di­gen pa­ral­lell­kar­riär som konst­när och på se­na­re år även mo­de­de­sig­ner och film­re­gis­sör. Till­sam­mans med & Ot­her Sto­ri­es har hon nu de­sig­nat en kol­lek­tion hoodi­es och t-shirts av eko­lo­gisk bo­mull och sil­ke som de­ko­re­rats med mo­tiv hand­må­la­de av Kim med bläck på ris­pap­per. Mo­ti­ven in­ne­hål­ler bå­de ord och bild – det bör­ja­de med or­det ”her” och väx­te se­dan till att in­klu­de­ra ”they”, ”the ot­her”, ”the sha­dow”, ”the end” och ”mor­ning mir­ror” till­sam­mans med ab­strak­ta mål­ning­ar.

– Jag val­de att job­ba med pro­no­men för jag gil­lar den käns­la och dra­ma­tik som ett ord kan ska­pa. De kan ge en sär­skild mystik och at­mo­sfär. Att job­ba med t-shirts och hoodi­es var näs­tan som att job­ba med blan­ka du­kar, sä­ger Kim i ett press­med­de­lan­de.

Kim Gor­don & Ot­her Sto­ri­es co-lab kom­mer att fin­nas till­gäng­lig i ut­val­da bu­ti­ker och on­li­ne un­der hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.