Ar­ki­tektri­tad sau­na

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Bastu­kul­tu­ren i Fin­land är djupt ro­tad och ett be­sök i Helsing­fors bor­de ab­so­lut in­ne­bä­ra ett stopp på det ex­klu­si­va ba­stu­kom­plex­et Löyly. Längs strand­pro­me­na­den i stads­de­len Ärt­hol­men lig­ger det­ta mäs­ter­verk i trä och vi­lar vid vatt­nets kant. Nam­net Löyly har det fått ef­ter den ånga som sti­ger när man släng­er vat­ten över de var­ma ba­stu­s­te­nar­na. Välj mel­lan två oli­ka sau­nas, en vedel­dad och en tra­di­tio­nell rök­ba­stu. För den som vill ha he­la upp­le­vel­sen finns även björkris att slå mot krop­pen för att öka blod­cir­ku­la­tio­nen. När du se­dan be­hö­ver ky­la ner dig finns Ös­ter­sjön ba­ra någ­ra me­ter bort. Upp­fris­kan­de, minst sagt. Det går även att äta lunch här, så pas­sa på att ta en plats ute på den sto­ra ter­ras­sen med en bit mat och en öl, lu­ta dig till­ba­ka och se se­gel­bå­tar­na ute i vatt­net fång­as upp av vin­den (loyly­helsin­ki.fi).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.