Kul­tu­rell ap­pro­pri­e­ring är en glöd­het la­va­flod

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

vän­ner är upp­rör­da och upp­rym­da på en och sam­ma gång.

An­led­ning­en är en kap­pa från To­ry Burch 2018 Re­sort col­lec­tion som är iden­tisk med en ru­mänsk folk­lo­ris­tisk kap­pa från ti­digt 1900-tal som in­går i mu­se­et Metro­po­li­tans sam­ling­ar. Det är en iö­gon­fal­lan­de sti­lig kap­pa och mi­na svensk-ru­mänska vän­ner är såklart stol­ta över det hant­verk den re­pre­sen­te­rar, men se­ri­öst miss­nöj­da över att To­ry Burch snott lan­dets kul­tu­rel­la arv rakt av.

De är li­ka för­ar­ga­de över Di­or-de­sig­nern Ma­ria Gra­zia Chi­u­ri som i sin 2017 Pre-fall col­lec­tion pre­sen­te­ra­de två färg­gla­da lyx­hip­pi­e­väs­tar och en kap­pa som är ex­tremt li­ka en myc­ket di­stinkt all­mo­ge­väst och en kap­pa från om­rå­det Bi­hor samt en li­ka tyd­lig väst från Bu­ko­vi­na. De ha­de kanske in­te tänkt så myc­ket på lik­he­ter­na, el­ler ens känt till dem, om in­te en Fa­ce­book-pro­fil un­der nam­net La blouse rou­mai­ne dri­vit en sten­hård kam­panj un­der pa­rol­ler­na ”Bi­hor, not Di­or” och ”Gi­ve cre­dit!” – och på kö­pet gjort just den bro­de­ra­de ru­mänska bond­blu­sen, i al­la dess oli­ka lo­ka­la va­ri­an­ter, till ett hett plagg på Bu­ka­rests in­ne­stäl­len, en­ligt en krö­ni­ka i Syd­svens­kan. Nå­got den bro­de­ra­de ru­mänska bond­blu­sen fak­tiskt va­rit av och till se­dan 40-ta­let, in­te minst i Saint-Tro­pez un­der mit­ten av 70-ta­let.

Mi­na svensk-ru­mänska

en all­mo­ge­rof­fa­re av sto­ra mått, pre­sen­te­ra­de en så­dan blus­de­sign 1981. Ha­de det va­rit i dag skul­le han med störs­ta sä­ker­het bli­vit stämd för pla­gi­e­ring.

Pre­cis som Isa­bel Ma­rant blev av den mex­i­kans­ka folk­grup­pen mixe. De­ras tra­di­tio­nel­la särk hui­pil, med ett unikt bro­de­rat möns­ter, in­te helt olikt vis­sa av de ru­mänska mönst­ren, fast­ställ­des va­ra mix­e­fol­kets av kon­gres­sen i den mex­i­kans­ka del­sta­ten Oax­aca och är där­med skyd­dat från in­trång un­der Une­scos rikt­lin­jer för im­ma­te­ri­el­la kul­tur­arv. Som en ex­tra bi­sarr knorr blev Isa­bel Ma­rant i sin tur stämd av det frans­ka bo­hemchi­ca mär­ket An­tik Ba­tik,

Yves Saint Lau­rent,

vars he­la idé är att lyx­i­fi­e­ra oli­ka ur­sprungs­folks tra­di­tio­nel­la klädesplagg, som me­na­de att hon snott de­ras design. En fransk dom­stol klub­ba­de dock att var­ken Ma­rant el­ler An­tik Ba­tik kun­de krä­va nå­gon copy­right på va­re sig själ­va plag­get el­ler dess möns­ter ef­tersom det till­hör­de mixe-fol­kets kul­tur­arv. Ca­se dis­mis­sed!

ju­ni i år sam­la­des de­le­ga­ter från 190 län­der i Genè­ve för att dis­ku­te­ra ur­sprungs­be­folk­ning­ars im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter in­om dans, design, tra­di­tio­nel­la me­di­ci­ner, mu­sik med me­ra. Det var in­te förs­ta gång­en ett så­dant mö­te sked­de. Men den här gång­en ha­de man med sig sitt tyd­li­gas­te för­slag nå­gon­sin för att gö­ra kul­tu­rell ap­pro­pri­e­ring olag­ligt. Över he­la värl­den. Med så många län­der in­vol­ve­ra­de är det här såklart ing­et man ror ihop snabbt. Men fak­tum är att allt fler län­ders dom­sto­lar dömt till för­mån för ett ur­sprungs­folks uni­ka rätt till sitt kul­tur­arv, som i till ex­em­pel USA där Na­va­jo Na­tion vann rät­ten till si­na möns­ter över Ur­ban Out­fit­ters.

I mit­ten av

en bränn­het la­va­flod som ing­en vill tril­la i. In­te minst i USA där kän­di­sars Hal­lo­ween-ko­sty­mer och en bin­di i pan­nan för att du tyc­ker det är fint, ut­an att du är från In­di­en, kan le­da till ver­bal steg­ling i so­ci­a­la me­di­er. Till och med att in­re­da vagt ja­panskt ska fö­re­gås av att man först för­dju­par sig i lan­dets kul­tur­arv. I al­la fall en­ligt de många sten­hår­da reg­ler kring kul­tu­rell ap­pro­pri­e­ring som postas på nä­tet. Ett tips, läs dem re­dan nu.

Kul­tu­rell ap­pro­pri­e­ring är

”Till och med att in­re­da vagt ja­panskt ska fö­re­gås av att man först för­dju­par sig i lan­dets kul­tur­arv.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.