Eko­mat och bo­en­de i hal­ländsk skog

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Årets mest otip­pa­de re­stau­rang har öpp­nat, mitt i sko­gen vid en sjö i söd­ra Hal­land. Krö­gar­pa­ret är från Kö­pen­hamn. Steds­ans in the woods tog emot si­na förs­ta gäs­ter i slu­tet av ju­li, och det mesta är re­dan full­bo­kat. Här bor du i be­du­in­tält och äter av­smak­nings­me­ny­er där allt är ga­ran­te­rat lo­kalod­lat. På den lil­la sjön fly­ter en ba­stu­flot­te och snart står ett stort växt­hus klart. För Met­te Hel­baek och Flem­ming Schiøtt Han­sen är det­ta en livs­dröm som går i upp­fyl­lel­se. De har ti­di­ga­re dri­vit kro­gen Steds­ans (som be­ty­der lo­kal­sin­ne) i Kö­pen­hamn, nu bor de här vid sjön nä­ra Hyl­te­bruk med höns och al­la ty­per av od­ling­ar. Från frukt­träd till grön­saks­od­ling­ar och med he­la sko­gens skaf­fe­ri runt knu­ten. Öp­pet till mit­ten av ok­to­ber om väd­ret tillå­ter.

steds­ans.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.