Sor­ry, du kom­mer ald­rig bli smal av trä­ning

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

I vec­kans mest läs­ta ar­ti­kel på SvD Per­fect Gui­des sajt för­kla­rar över­läka­ren Christo­fer Gri­mås att trä­ning in­te är ett sär­skilt ef­fek­tivt sätt att gå ned i vikt. 250 000 lä­sa­re har ömsom jub­lat, ömsom ra­sat över det­ta kon­sta­te­ran­de.

Jag har svårt att för­stå upp­rörd­he­ten. Ing­en vet­tig män­ni­ska tror väl att man kan jog­ga bort si­na över­flö­des­ki­lon ut­an att läg­ga om sin di­et. Vill du bli smal – ban­ta. Vill du må bra – trä­na. Där­e­mot är en av trä­ning­ens många po­si­ti­va bi­ef­fek­ter att man drar ner på sprit, kaf­fe, to­bak och ohäl­so­sam mat. Och där­med tap­par vikt.

Men den vik­ti­gas­te si­do­ef­fek­ten slog mig härom­da­gen. I strid med mi­na na­tur­li­ga in­stink­ter ha­de jag dra­git på mig lö­par­klä­der­na halv sju en lör­dags­mor­gon för att ku­ta runt Stock­holm.

Att jog­ga ge­nom en folk­tom hu­vud­stad är in­tres­sant. Man mö­ter fler fisk­må­sar än män­ni­skor. Då och då pas­se­rar man nå­gon ruf­sig typ i natt­klubb­smun­de­ring som låt­sas va­ra ute på en stär­kan­de mor­gon­pro­me­nad och in­te en walk of sha­me.

Ef­ter nå­gon mil ha­de jag bå­de håll och vär­kan­de musk­ler. Då nåd­de jag Väs­ter­bron. Det dug­ga­de och blås­te kraf­tig mot­vind och att ta sig från Sö­der­malm till Kungsholmen var ett rent hel­ve­te. Men ef­ter någ­ra plåg­sam­ma mi­nu­ter var jag över och i Rå­lamb­s­hovspar­ken blev det glas­klart: trä­ning­ens främs­ta bi­ef­fekt är att den gör mig be­kväm med att va­ra obe­kväm.

Det finns ing­et be­hag­ligt i tunga styr­kelyft, svet­ti­ga cross­fit-pass el­ler mjölk­sy­res­tin­na si­min­ter­val­ler. Det är en pi­na. Och det är själ­va po­äng­en. I en tid där allt går ut på att gö­ra till­va­ron så en­kel som möj­ligt – snart be­hö­ver vi in­te ens sty­ra vå­ra bi­lar – blir trä­ning­en en nöd­vän­dig öv­ning i li­dan­de. Och den hjäl­per mig att han­te­ra be­tyd­ligt vär­re hin­der än Väs­ter­bron.

Om jag trä­nar känns kne­pi­ga mö­ten in­te li­ka kne­pi­ga läng­re. En tajt deadline or­sa­kar ing­et ske­nan­de hjär­ta och när min son vrå­lar in­ne på NK för att han in­te tillåts kö­pa en ny lek­sak ler jag ba­ra åt si­tu­a­tio­nen och går vi­da­re i li­vet. Den som re­gel­bun­det pus­har sin kropp bort­om be­kväm­lig­hets­zo­nen blir helt en­kelt bätt­re på att han­te­ra stres­sen som kom­mer med att va­ra män­ni­ska.

Men. Om mål­sätt­ning­en är att kom­ma i en nå­got för li­ten klän­ning till näs­ta helg, kan du strun­ta i att pac­ka gym­väs­kan och istäl­let gå och hand­la någ­ra mo­röt­ter och li­te kvarg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.