Ba­lis Broo­klyn

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Si­dan 1 -

Nu är som­ma­ren of­fi­ci­ellt slut och det är dags att bör­ja pla­ne­ra näs­ta se­mes­ter. Blir det yo­ga på stran­den i Tu­lum, salt­stänkt surf i Pa­ra­ty el­ler se­na klubb­nät­ter på My­ko­nos? Re­ser du till Canggu kan du få al­la tre. Den­na lil­la söm­ni­ga fis­ke­by på Ba­lis söd­ra spets har un­der de se­nas­te åren för­vand­lats till en hem­lig hotspot med hip­pa re­stau­rang­er, be­då­ran­de bu­ti­ker och mag­ni­fi­ka strand­vil­lor. En av de förs­ta ex­pat-bo­sät­tar­na var au­stra­li­en­sa­ren Da­re Jen­nings som re­dan 2006 öpp­na­de mo­tor­cy­kel­bu­ti­ken och kläd­mär­ket Deus Ex Machi­na, som i dag även fun­ge­rar som konst­närs­stu­dio, re­stau­rang och verk­stad. Det ba­na­de vägen för konst­nä­rer, ba­ris­tor, sur­fa­re och fri­lan­san­de da­tasnub­bar som vill ha sitt strand­liv ser­ve­rat med ed­ge. Re­sul­ta­tet är en boom av ga­tu­konst, mäng­der av väl­de­sig­na­de kafé­er, ett stän­digt väx­an­de an­tal re­stau­rang­er och stor till­gång på snabbt bred­band. Chec­kar in gör vi helst på det till­ba­ka­lu­ta­de lyx­ho­tel­let The Slow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.