Ame­ri­kas hip­pas­te kvar­ter

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Phi­la­del­p­hia får ge­nast tan­kar­na att vand­ra iväg, till stål­ar­be­ta­re i workwear­jac­kor som strö­var un­der vi­a­duk­ter­na med hän­der­na ned­kör­da i jeans­fic­kor­na. La­ger­lo­ka­ler med kros­sa­de ru­tor och en skyli­ne av si­los och ol­je­pum­par. Nu har sta­dens ar­be­tar­klass­kvar­ter Fishtown ge­nom­gått en gent­ri­fi­e­ring och bli­vit ett av Ame­ri­kas hip­pas­te om­rå­den. Det ga­tor som ti­di­ga­re va­rit hem för or­tens fis­ke­in­du­stri kan­tas i dag av eko­lo­gis­ka café­er, lo­ka­la öl­bryg­ge­ri­er och smar­ta bou­tiqe­ho­tell. Vi tar in på Wm. Mul­he­rin’s Sons Ho­tel. Be­lä­get i en kon­ver­te­rad flask­fa­brik är det en es­te­tik vi kän­ner igen: vitt­ra­de te­gel­fa­sa­der, miss­fär­ga­de ce­ment­golv och ex­po­ne­ra­de ven­ti­la­tions­rör. Som på så många and­ra trend­käns­li­ga ho­tell sak­nas lob­by. Koc­ken skju­ter rumsnyc­keln över re­stau­rang­dis­ken och väl up­pe på rum­met vän­tar en brun tids­re­sa till 70-ta­let. Lå­ga dub­bel­säng­ar i val­nöt, cho­klad­fär­gat kökska­kel och idel trä­pa­nel. I hör­net: en ret­ros­te­reo i me­tall. Skapt för att sät­ta på Bru­ce Spring­s­te­ens Dan­ci­ng in the dark me­dan man för­be­re­der en kväll på stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.