SvD Per­fect Gui­des re­cen­sent Vig­go Cav­ling lå­ter sig in­te im­po­ne­ras av haj­pa­de kro­gen Lå­dan.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Det fanns en tid när Stock­holm var en ri­sig och li­te far­lig stad. Det fanns hy­res­hus som ing­en re­no­ve­ra­de. Det fanns fas­tig­hets­ä­ga­re som skru­va­de ner vär­men när det blev kallt. Det fanns kro­gar så sun­ki­ga att ba­ra A-la­ga­re vå­ga­de gå in ge­nom dör­ren. Det fanns kom­mu­nis­ter, bor­del­ler och ka­pi­ta­lis­ter. De se­na­re var någ­ra dus­sin och syn­tes ba­ra i tax­e­rings­ka­len­dern. Det­ta var in­nan Stock­holm blev en stor­stad. Länge var vår hu­vud­stad ba­ra en gans­ka stor stad i Sve­ri­ge. Mörk, mur­rig och märk­lig. Men sen kom den sto­ra bo­stads­rätts­re­vo­lu­tio­nen och blås­te bort all smuts från sta­dens ga­tor. I dag hit­tar du in­te en en­da sli­ten fa­sad i Stock­holms in­nerstad. Sö­ker du det­ta är det bäst att ta tun­nel­ba­nan sö­der- el­ler norrut i 30 mi­nu­ter. Än har den sto­ra bo­stads­rätts­re­vo­lu­tio­nen in­te nått mil­jon­pro­gram­mets för­or­ter. Men den kom­mer. Jag lo­var. En av de sista ga­tor­na i Stock­holms in­nerstad där du fort­fa­ran­de kan ana det gam­la för­fal­let är Lunt­ma­kar­ga­tan. En mörk och dys­ter sträc­ka pa­ral­lell med pam­pi­ga Svea­vä­gen. En av de förs­ta gång­er­na jag kom till Stock­holm fick jag hång­la med en tjej på Lunt­ma­kar­ga­tan som bod­de med ett – lyss­na nu ung­do­mar – riv­nings­kon­trakt. Det­ta fe­no­men fanns i bör­jan på 90-ta­let och in­ne­bar att hy­ran var låg och lä­gen­he­ten sun­kig. Men vad gjor­de det när tje­jen var en stek­het fo­to­graf som plå­ta­de om­slag med Bro­der Da­ni­el. Då fanns det drygt 30 bra kro­gar i Stock­holm. I dag finns det sä­kert 300 och det kom­mer he­la ti­den fler.

En av de se­nas­te som öpp­na­de in­nan som­ma­ren på – jag tror ni vet var – Lunt­ma­kar­ga­tan är Lå­dan. Bakom kro­gen står Jon Wi­de­gren som re­dan dri­ver haj­pa­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.