Vem vill le­va för evigt?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HUGO REHNBERG

Fran­sys­kan Je­an­ne Cal­ment är den älds­ta män­ni­skan som vand­rat på jor­den. Vid sitt från­fäl­le, 1997, var hon 122 år gam­mal. Det­ta trots att hon åt cho­klad och drack portvin var­je dag än­da fram till sin död. Det mest po­si­ti­va med Cal­ments livs­fö­ring var att hon tyck­tes im­mun mot stress.

An­nars bru­kar Sar­di­ni­en lyf­tas fram som praktex­em­pel på hur man le­ver länge. Den lil­la Me­del­havs­ön har, pro­cen­tu­ellt sett, flest in­vå­na­re som pas­se­rat 100. På öns öst­ra de­lar är de som all­ra se­gast.

Många har för­sökt lis­ta ut sar­der­nas knep. På livsstils­kon­tot kan sät­tas att de pro­me­ne­rar of­ta, äter myc­ket get­ost och egenod­la­de eko­lo­gis­ka grön­sa­ker och le­ver ett täm­li­gen stress­fritt liv.

En­ligt psy­ko­lo­gen Su­san Pin­ker – som till­bring­a­de en pe­ri­od på Sar­di­ni­en för att hit­ta för­kla­rings­mo­del­ler – är tric­ket dju­pa och me­nings­ful­la mänsk­li­ga re­la­tio­ner. Hon kal­lar det för ”the vil­lage ef­fect”. In­vå­nar­na le­ver tätt in­på varand­ra, um­gås jämt och är säll­synt fa­mil­je­kä­ra. Att sät­ta far­far på ål­der­doms­hem när han bör­jar gag­ga är ing­et al­ter­na­tiv. Åld­ring­en får sit­ta hem­ma i var­dags­rum­met och gunga barn­barn i knä­et tills li­e­man­nen kom­mer.

En an­nan, mind­re sym­pa­tisk, för­kla­ring är att Sar­di­ni­en har ex­tremt li­te in­vand­ring – de fles­ta sar­der i öst­ra de­lar­na kan spå­ra sitt ur­sprung till 16 urin­vå­na­re. Vis­sa fors­ka­re me­nar att de­ras outspäd­da gen­pool gjort dem ex­tra fris­ka.

Själv und­rar jag mest: Var­för är vi så be­sat­ta av att le­va för evigt?

Med tan­ke på över­be­folk­nings­pro­ble­men och jord­klo­tets be­grän­sa­de re­sur­ser vo­re det di­rekt an­svars­löst att bli 122. Fram­för allt be­gri­per jag in­te vad jag skul­le gö­ra med de där ex­tra de­cen­ni­er­na. Kring 87 är jag de­fi­ni­tivt klar. Nå­got som be­kräf­tas av min far­mor som är 96 och har trött­nat på jor­de­li­vet för länge sen.

Je­an­ne Cal­ments sista de­cen­ni­er loc­kar in­te hel­ler. Hon tving­a­des sör­ja sin man, si­na barn och till och med någ­ra barn­barn. Och strax ef­ter 116-års­da­gen fim­pa­de hon sin sista Gau­lo­i­se, ef­tersom hon tap­pat sy­nen och fle­ra gång­er va­rit nä­ra att el­da upp sig själv.

Hur kul lå­ter det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.