Sov snyggt

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Lou­i­sa Ham­mar­bäck och Jo­sep­hi­ne Blix, som fram tills för ett par år se­dan styr­de Pla­za In­te­ri­ör med stil­sä­ker hand, lan­se­rar nu eko­lo­gis­ka säng­klä­des­mär­ket Mid­natt. Vad är det som sär­skil­jer Mid­natt? – Es­te­ti­ken och mo­de­gra­den i re­la­tion till pris­klas­sen. Vi upp­lev­de att det fanns ett stort glapp mel­lan de bil­li­gas­te och de dy­ras­te säng­klä­der­na och tyck­te att Sve­ri­ge sak­na­de ett med­ve­tet säng­klä­desva­ru­mär­ke som gör fi­na, ge­nom­tänk­ta pro­duk­ter i en mel­lan­pris­klass. Hur hit­ta­de ni rätt ma­te­ri­al och fi­nish? – Vi har lagt otro­ligt myc­ket en­ga­ge­mang och tid på att hit­ta en rik­tigt här­lig eko­lo­gisk bo­mull med en ur­tvät­tad fa­vo­rit­skjor­ta som för­la­ga. Det tog två år men nu är vi super­nöj­da bå­de med käns­lan och den tvät­ta­de loo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.