Mat­tor, fo­to­konst & skulp­tu­rer

Ex­per­ter­na bakom kon­stap­pen Ar­tworks gui­dar till sen­som­ma­rens vik­ti­gas­te ut­ställ­ning­ar.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

KAMERAN, MÄN­NI­SKAN OCH STA­DEN

KONSTNÄRLIGA MAT­TOR

Ar­tworks är ett slags Hem­net för konst. Läs mer på ar­tworksapp.com

Ver­ner Åmell och hans Åmells konst­han­del har un­der se­na­re år byggt upp en sam­ling verk av någ­ra av vå­ra främs­ta svens­ka fo­to­konst­nä­rer. Nu bjuds vi på en im­po­ne­ran­de show med kän­dis­fo­to­gra­fer som Hans Ham­mar­ski­öld och Rolf Wert­hei­mer. Ut­ställ­ning­en, som har sär­skilt fo­kus på Stock­holms ga­tor, bju­der på bå­de igen­kän­ning och köp­lust. Åmells konst­han­del, Bir­ger Jarls­ga­tan 16. På­går till 12 sep­tem­ber.

Ute på Kung­li­ga Djur­går­den lig­ger Sve­ri­ges en­da tex­til­gal­le­ri, Hand­ar­be­tets Vän­ner Gal­le­ri. Där på­går nu en ut­ställ­ning som vi­sar

fan­tas­tis­ka mat­tor av kän­da svens­ka konst­nä­rer, form­gi­va­re och ar­ki­tek­ter. Ut­ställ­ning­en ku­re­ras av Anet­te Mör­ner som be­vi­sar att mat­tan är myc­ket mer än ett gån­g­un­der­lag el­ler mys mel­lan tår­na fram­för tv-sof­fan. Dä­re­mot my­ser vi när vi be­und­rar konst­verk av

Astrid Syl­wan, Ja­kob Sol­gren, Lu­kas Göth­man och Ca­rin Ell­berg. Hand­ar­be­tets Vän­ner Gal­le­ri, Djur­gårds­slät­ten 82-84. På­går till 30

sep­tem­ber.

Se­dan 2008 har gal­le­ris­ten Je­a­net­te Ste­in­s­land och ent­re­pre­nö­ren Jacob Kampp Ber­li­ner ställt ut unga ta­lang­ful­la konst­nä­rer och loc­kat till sig nya konst­sam­la­re ge­nom att an­pas­sa sig till da­gens be­hov. Hös­ten öpp­na­des med pom­pa och ståt med konst­nä­ren Ma­lin Gabri­el­la Nor­din, vars färg­star­ka och liv­ful­la verk pry­der bå­de väg­gar och golv. Men tro in­te att du kan kom­ma där­i­från med ett verk un­der ar­men. Ma­lin är ”hot pro­per­ty”, vil­ket märks på den långa kö­lis­tan till att få kö­pa hen­nes als­ter. Gal­le­ry Ste­in­s­land Ber­li­ner, Bon­de­ga­tan 70. På­går till 16 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.