My­sig vin­bar på sö­ders höj­der

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Mys in sep­tem­ber på en av Stock­holms mest triv­sam­ma vin­ba­rer. På Dryck Vin­bar, som lig­ger pre­cis in­till Ma­ri­a­tor­get, snac­kar vi vin­nör­de­ri helt be­fri­at från snob­be­ri vil­ket bju­der dig på ett av­slapp­nat bar­häng kan­tat med mas­sor av go­da vi­ner. För­u­tom gott vin kan du nju­ta av väl­la­gad mat och ett ge­nom­tänkt ut­bud av al­ko­hol­fria dryc­ker. Dryck job­bar ge­nom­gå­en­de med eko­lo­gis­ka rå­va­ror och al­la vi­ner är om­sorgs­fullt gjor­da och med­ve­tet ut­val­da. Vin­lis­tan är dy­na­misk och byg­ger fram­förallt på små par­ti­er från mind­re kva­li­tets­pro­du­cen­ter.

Håll ut­kik i höst, då Dryck spet­sar ba­ren med skö­na hap­pe­nings där det van­kas allt­i­från gung­i­ga jazzvib­bar till mag­num­lör­da­gar och ett och an­nat Vin Quiz. Läs mer om det på dryckvin­bar.se, Swe­den­borgs­ga­tan 1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.