In­ve­ste­ra i fram­tids­bo­lag

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

LISA SELIGSON på Lan­ce­lot As­set Ma­na­ge­ment:

Un­der 2013 köp­te vi Vos­tok Naf­ta. Många trod­de att vi ha­de köpt ett ol­je­bo­lag, men ack så fel. Hu­vud­an­led­ning­en var att en stor del av in­vest­ment­bo­la­get var Avi­to – Ryss­lands mot­sva­rig­het till Bloc­ket. De höll på att bli störst på be­gag­nat på köp- och sälj­mark­na­den i Ryss­land och var på väg att vän­da till vinst. Det blev en fan­tas­tisk af­fär. Även i Sve­ri­ge har Bloc­ket va­rit en vinst­ma­skin för ägar­na Schib­s­ted. Jag kan tyc­ka att Bloc­kets an­nons­kost­nad är väl dyr och säl­jer och kö­per hell­re på min lo­kalt star­ta­de Fa­ce­book­grupp. Där­för är det go­da ny­he­ter att Fa­ce­book kom­mer att öpp­na Mar­ket­pla­ce i Sve­ri­ge. Gra­tis an­non­se­ring på Bloc­kets vis, men enkla­re och bil­li­ga­re. Det här är in­te ro­ligt för Bloc­ket. Fa­ce­book kom­mer san­no­likt att gå in på fler mark­na­der och jag tror att hus­mark­na­den lig­ger nä­ra till hands. I dag är det nog tur för Schib­s­ted att de in­te fick kö­pa Hem­net när de vil­le.

Det är fler bran­scher som snabbt får en ny spel­plan. App­le lan­se­ra­de ny­li­gen ett obun­det SIM-kort i si­na te­le­fo­ner. Kor­tet by­ter ope­ra­tör be­ro­en­de på var du be­fin­ner dig, och ett ope­ra­törs­bun­det dyrt abon­ne­mang blir helt för­le­gat. Det är in­te bra ny­he­ter för Te­lia och Te­le2 som har sto­ra in­täk­ter från si­na abon­ne­mang. Pri­ser­na kom­mer att pressas vä­sent­ligt. Se­dan har vi de­talj­han­deln som pressas av att al­la hand­lar på nä­tet – och gär­na på rea.

Vad är då lång­sik­tigt bra in­ve­ste­ring­ar? De är nog svå­ra­re att hit­ta i dag än ti­di­ga­re ef­tersom värl­den för­änd­ras for­ta­re. Men själv tror jag på star­ka va­ru­mär­ken och lo­ja­la kun­der. För fö­re­tag gäl­ler det att va­ra be­satt av si­na kun­der; att kän­na dem, er­bju­da den bäs­ta ser­vicen och den bil­li­gas­te pro­duk­ten. Det för­står nog många fö­re­tag, men de age­rar in­te i tid och är räd­da för att ta snab­ba be­slut. De ser nya tren­der som hot och in­te som in­te möj­lig­he­ter.

För att kän­na sin kund gäl­ler det bland an­nat att få in­for­ma­tion om kun­den. Det vill jag in­ve­ste­ra i. Där­för tyc­ker jag att Alp­ha­bet (Goog­le) är in­tres­sant. De har in­for­ma­tion om dig som de and­ra fö­re­ta­gen be­hö­ver. Även ame­ri­kans­ka Pay­pal är in­tres­sant, de har en be­tal­nings­lös­ning som gör det en­kelt att hand­la. Svens­ka Qli­ro be­står ock­så av en bra be­tal­nings­lös­ning i kom­bi­na­tion med lågt vär­de­ra­de eg­na han­dels­platt­for­mar. In­tres­san­ta är ock­så Avan­za och Skan­di­a­ban­ken Nor­ge, helt di­gi­ta­la ban­ker som ut­ma­nar de gam­la tra­di­tio­nel­la ban­ker­na. För lång­sik­tigt bra in­ve­ste­ring­ar tror jag att det gäl­ler att in­ve­ste­ra i no­ga ut­val­da bo­lag med rätt ex­po­ne­ring mot fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.