Vem vill le­va för evigt?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

Min re­vi­sor och jag har en återkommande dis­pyt.

När sal­dot på mitt bo­lags­kon­to un­der­skri­der ett visst be­lopp, drab­bas jag av en mo­lan­de ång­est. Of­ta vak­nar jag i varg­tim­men, ja­gad av tan­kar om att jag är ett miss­lyc­kan­de som snart in­te kom­mer ha råd att kö­pa mat och klä­der till min son.

När jag ven­ti­le­rar min oro, vif­tar re­vi­sorn ir­ri­te­rat och för­kla­rar att jag in­te ska stir­ra mig blind på kas­san. Det är li­te slä­pan­de le­ve­ran­törs­fak­tu­ror. Ing­et ovan­ligt. Om bo­la­get ba­ra gör vinst – och jag lå­ter bli att spe­ku­le­ra bort stå­lar­na på fri­mär­kes­ak­ti­er el­ler att Bour­ne­mouth ska bor­t­a­s­lå Chel­sea – kom­mer allt att ord­na sig. Min re­vi­sor har rätt – men än­då fel. Hur rik el­ler fat­tig man kän­ner sig har gans­ka li­te med fak­tis­ka eko­no­mis­ka för­hål­lan­den att gö­ra. Det hand­lar just om en käns­la och häng­er of­ta sam­man med hur man mår i öv­rigt. Pes­si­mis­tiskt lag­da be­trak­tar sin fi­nan­si­el­la si­tu­a­tion ge­nom sam­ma mörk­gråa fil­ter som gör att de för­vän­tar sig regn var­je mor­gon. Op­ti­mis­ter, där­e­mot, gläd­je­kal­ky­le­rar all­tid när de gör kre­ditupp­lys­ning på sig själ­va.

En an­nan starkt bi­dra­gan­de fak­tor är jäm­fö­rel­se­sju­kan. Um­gås man med folk som har bätt­re eko­no­mi kän­ner man sig fat­tig och vice ver­sa. I valet mel­lan att bo i ri­si­gas­te hu­set på fi­na ga­tan el­ler i fi­nas­te hu­set på ri­si­ga ga­tan, väl­jer näs­tan al­la det sist­nämn­da al­ter­na­ti­vet.

Star­kast in­di­ka­tor på hur väl­bär­gad man kän­ner sig är dock in­ne­hål­let i plån­bo­ken. Vil­ket i nu­tid över­sätts till sal­dot på pri­vat­kon­tot. Pam­pi­ga vå­ning­ar, sto­ra pen­sions­av­sätt­ning­ar el­ler klokt för­val­ta­de ak­tie­port­föl­jer är in­te alls li­ka po­ten­ta när det gäl­ler upp­levd ri­ke­dom.

Till en stu­die in­ter­vju­a­de man män­ni­skor med hyf­sat jäm­bör­di­ga för­mö­gen­he­ter på cir­ka 100 mil­jo­ner kro­nor. De som ha­de 50 000 kro­nor el­ler mer på det lät­till­gäng­li­ga pri­vat­kon­tot kän­de sig bå­de lyck­li­ga­re och tryg­ga­re än de som ha­de un­der 10 000.

Det är full­stän­digt ir­ra­tio­nellt men jag för­står dem pre­cis. Det lå­ga sal­dot är ett hot mot ens ex­istens och ett tyd­ligt be­vis på att peng­ar hand­lar li­ka myc­ket om käns­lor som om siff­ror.

Nå­got män­ni­skor som fin­ner nöje i att lä­sa ba­lans­räk­ning­ar har svårt att be­gri­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.