En hyll­ning till manchester

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ny­li­gen lan­se­ra­des det svens­ka kläd­mär­ket The Cords & Co som är först i värl­den med att ska­pa en kol­lek­tion en­bart i manchester. Vi fick en prat­stund med kläd­mär­kets de­sig­ner Lin­néa Bach Gär­de och vd:n Omar Varts. Var­för manchester? – Kol­lek­tio­nen hand­lar in­te ba­ra om själ­va ma­te­ri­a­let, ut­an ock­så om den ri­ka histo­ri­en som finns kring manchester. Vi har för­sökt se på ty­get ut­i­från al­la aspek­ter, bå­de hi­sto­ris­ka och kul­tu­rel­la. Ma­te­ri­a­let har till ex­em­pel bu­rits av bå­de kung­lig­he­ter och ar­be­tar­klass. Be­skriv hös­tens kol­lek­tion. – In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Ka­li­for­ni­ens strän­der. Kol­lek­tio­nen är en­kel och klas­sisk med kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser till bå­de ar­bets- och mi­li­tär­klä­der. Vi har ock­så ex­pe­ri­men­te­rat med oli­ka tvät­tar och så­väl smal- som bred­spå­rigt tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.