”Björn lär­de mig hur en mäs­ta­re be­ter sig”

Björn Borg och John McEn­roe be­rät­tar om ri­va­li­te­ten som ut­veck­la­des till en vac­ker vän­skap.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Hu­go Rehnberg

Björn Borg och John McEn­roe, var varand­ras di­a­metra­la mot­sat­ser. Me­dia kal­la­de dem ”fi­re and ice”. Den ko­le­ris­ke ame­ri­ka­nen McEn­roe var för­stås el­den, me­dan den kon­trol­le­ra­de svens­ken Borg re­pre­sen­te­ra­de is­ky­lan.

Borg sprang out­trött­ligt längs bas­lin­jen, slog sten­hår­da grunds­lag, pro­te­ste­ra­de ald­rig mot dom­slut och vi­sa­de inga käns­lor. Den ut­präg­la­de ser­ve/vol­ley-spe­ci­a­lis­ten McEn­roe var in­te li­ka at­le­tisk, ha­de ett tem­pe­ra­ment som skräm­de slag på do­mar­na och lev­de högt på bollsin­ne och va­ri­a­tions­ri­ke­dom.

Det har skri­vits böc­ker och gjorts do­ku­men­tär­fil­mer om de­ras makt­kamp – sär­skilt om Wim­ble­don­fi­na­len 1980. Och det är även kring den le­gen­da­ris­ka mat­chen som nya fil­men Borg kret­sar.

Lördagen den 5 ju­li 1980 är ett klas­siskt da­tum i id­rotts­hi­sto­ri­en. Sto­ra de­lar av värl­den stod still un­der de 3 tim­mar och 53 mi­nu­ter som fi­na­len mel­lan Borg och McEn­roe på­gick.

McEn­roe ham­na­de i un­der­läge men käm­pa­de sig till­ba­ka och vann fjär­de set ef­ter ett 22 mi­nu­ter långt, gast­kra­man­de tiebre­ak. Men på sin åt­ton­de match­boll av­gjor­de Borg mat­chen med en back­hand­pas­se­ring. Borg vann där­med sin fem­te ra­ka Wim­ble­don­ti­tel. Men McEn­roe ha­de vun­nit den kräs­na ten­nispubli­kens kär­lek.

– Den fi­na­len ha­de all­ting som en ten­nismatch kan ha, sä­ger Björn, och många bör­ja­de re­spek­te­ra John på ett an­nat sätt ef­teråt – bå­de som män­ni­ska och som ten­nisspe­la­re. John McEn­roe hål­ler med. – Även om jag för­lo­ra­de mat­chen så var den en av min kar­riärs all­ra vik­ti­gas­te. I sista set lär­de Björn mig hur en äkta mäs­ta­re be­ter sig på pla­nen.

Ri­va­li­te­ten mel­lan John och Björn kom att ut­veck­las till en djup och livs­lång vän­skap. John minns förs­ta gång­en de träf­fa­des. – Han spe­la­de i US Open och jag var boll­kal­le. Jag såg verk­li­gen upp till Björn och märk­te hur in­tres­set för ten­ni­sen höll på att ex­plo­de­ra på grund av ho­nom. Det var som ”Be­at­le ma­nia” – och jag vil­le va­ra en del av det.

McEn­roe var en av ten­nisspor­tens sto­ra vir­tu­o­ser, men ock­så en no­to­risk bråk­sta­ke. Men i mat­cher­na mot Björn Borg höll han sig lugn.

– Un­der en match i New Or­le­ans där jag låg un­der mot Björn, fick jag ett av mi­na be­röm­da ut­brott. Då vin­ka­de Björn fram mig till nät. Jag blev liv­rädd. Skul­le jag få en BORG VS. MCEN­ROE Björn Borg och John McEn­roe möt­tes 14 to­talt gång­er på tou­ren. Mel­lan 1978 och 1981 vann de sju mat­cher var­de­ra. McEn­roe vann dock tre av fy­ra Grand Slam-fi­na­ler mot Borg. ut­skäll­ning av den sto­re mäs­ta­ren? Men Björn la ar­men om mig, och sa: ’Ta det lugnt John, det är ba­ra ett spel. Lär dig att upp­skat­ta det här, så kom­mer allt bli bra’. Jag var för­stum­mad, minns jag. Och stolt. Björn skrat­tar åt min­net. – John vän­de och vann mat­chen. In­nan den där in­ci­den­ten ha­de han va­rit li­te stings­lig, som om han in­te li­ta­de på nå­gon. Men se­dan var det som att han kän­de ’han är schyst, han vi­sar mig re­spekt’. Ef­ter det så var vi po­la­re.

– Han tog mig un­der si­na ving­ar. Och när de and­ra spe­lar­na såg att Björn ac­cep­te­ra­de mig, då gjor­de de det ock­så, sä­ger John.

Till­sam­mans med Vi­tas Ge­ru­lai­tis bil­da­de de en dy­na­misk trio. De res­te och trä­na­de ihop – och um­gicks även fli­tigt ut­an­för ba­nan.

– Vi var of­ta i New York, så det blev många kväl­lar på Stu­dio 54, sä­ger Björn.

McEn­roe, som var någ­ra år yng­re, be­skri­ver hur det gick till förs­ta kväl­len han fick föl­ja med si­na äld­re kol­le­gor. ”Mot slu­tet av nat­ten bar Björn och Vi­tas hem mig till ho­tel­let. Jag var spy­fär­dig men lyck­lig – jag ha­de kla­rat ini­ti­a­tions­ri­ten.”

– Vi­tas, som var en un­der­bar kil­le, stod för hu­morn och sho­wen. Jag var mer tyst­lå­ten, ty­piskt svensk. Till en bör­jan var John ock­så låg­mäld, men för var­je år tog han för sig mer och mer, sä­ger Björn, som är över­ty­gad om att li­vet på ten­nistou­ren var ro­li­ga­re för 30 år se­dan.

– Det var mer av­slapp­nat då, bland an­nat för att det in­te hand­la­de om li­ka myc­ket peng­ar. Jag me­nar, vad är san­no­lik­he­ten för att Fe­de­rer och Na­dal skul­le gå ut och ha kul en kväll?

STILBILDANDE TEN­NISSPE­LA­RE John McEn­roe och Björn Borg var in­te ba­ra varand­ras värs­ta ri­va­ler – de blev ock­så go­da vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.