Imax ska­par mer hu­vud­värk än stor­sla­gen film­lyc­ka

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

vi till slut fram­för Sve­ri­ges störs­ta bio­duk i Sve­ri­ges störs­ta köp­cent­rum, på rad 7 i SF:s Imax­sa­long på Mall of Scan­di­na­via. Vi är här för värl­dens mest max­a­de bioupp­le­vel­se, med den di­gi­talt su­per­högupp­lös­ta Imax-tek­ni­ken där pro­jek­torn skic­kar ut bil­den ho­ri­son­tellt i stäl­let för ver­ti­kalt och in­te ba­ra ger dub­belt så hög upp­lös­ning som and­ra bi­o­gra­fer i Sve­ri­ge ut­an även myc­ket stör­re bild.

Länge tve­ka­de vi om huruvi­da vi skul­le se Christop­her No­lans Dun­kirk i Imax-sa­long­en i Sol­na el­ler på Ri­go­let­to inne i stan, som har en upp­rustad äkta 70 mm-pro­jek­tor – an­ting­en det bäs­ta av vad di­gi­talt kan er­bju­da, mot det bäs­ta av den an­ri­ka ana­lo­ga tek­ni­ken. I sista stund upp­täck­te jag dock att bil­den på Ri­go­let­to var kraf­tigt be­sku­ren ver­ti­kalt för att pas­sa den gam­la pro­jek­torn. Bra­vo, SF!

Så då sit­ter

vi nu fram­för Imax-jät­te­väg­gen när re­kla­men slu­tar rul­la, be­lys­ning­en släcks och … SF Bio ve­var i gång en lång trai­ler för själ­va Imax-for­ma­tet. Den sät­ter to­nen för he­la upp­le­vel­sen. Trai­lern sä­ger allt om den svens­ka biobran­schen.

Först tän­ker sig Imax-trai­lern fö­re­vi­sa den otro­li­ga skär­pan – men pix­lar­na är tvärtom pin­samt tyd­li­ga. Man har glömt att gö­ra den­na högupp­lös­nings-PR-film högupp­löst.

Så här sit­ter

bätt­re när No­lan-fil­men bör­jar. And­löst bra, rentav. Men lju­det blir ett fort­satt pro­blem. Det förs­ta lju­det som hörs är en ge­värsku­la – som lå­ter som en bomb.

Och om ge­värsku­lan lå­ter som en bomb, hur gör man då med bom­ben? Jo, vi­sar det sig snart, man lå­ter en li­ten bomb lå­ta som en stor bomb. Men hur gör man då med den sto­ra bom­ben? Jo, man lå­ter den, lik­som pre­cis allt an­nat, in­klu­si­ve en knapp­nål, lå­ta som sto­ra bom­ber. Re­sul­ta­tet blir praktiskt ta­get sam­ma slags ”loud­ness war” som in­om mu­si­ken, där dy­na­mi­ken gått för­lo­rad när allt mås­te hö­ras li­ka starkt i ra­dio och på Spo­ti­fy.

Många har kri­ti­se­rat SF Bio för att ha för högt ljud i Imax-sa­long­en. Jag för­står di­rekt var­för när jag upp­le­ver det själv. Det är in­te ba­ra vo­ly­men ut­an kva­li­te­ten. När Hans Zim­mers mu­sik blan­das med bomb­plans­mo­to­rer­na är det gi­vet­vis me­ning­en att lju­det ska skild­ra ett ka­os – men bor­de in­te en Imax­upp­spel­ning av ett Zim­mer-sound­track lå­ta li­te bätt­re än den hopp­löst oljuds­studsan­de Hans Zim­mer-kon­ser­ten på Glo­ben i vå­ras? Det gör den in­te.

Bild­kva­li­te­ten är för­stås

vi ock­så att den gi­gan­tis­ka du­ken, trots fan­tas­tisk bild­kva­li­tet, ska­par sam­ma hu­vud­värks­pro­blem som knapp­nåls­bom­ber­na: När vi mås­te sit­ta och vri­da på hu­vu­det för att föl­ja di­a­lo­gen mel­lan två hu­vu­den som är tätt ihop i när­bild för­tas en hel del av fil­mens ef­ter­strä­va­de in­ti­mi­tet.

Men med en två­li­ter­smugg med Co­la kanske det går att sväl­ja ner?

Till slut in­ser

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.