Själv­sä­ker och per­son­lig

Från ut­si­dan är Range Ro­ver Ve­lar stil­ren och av­ska­lat ele­gant, in­u­ti göm­mer sig en stor­sla­gen per­son­lig­het.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

fått sitt namn från en näs­tan 50 år gam­mal pro­to­typ, är Range Ro­ver Ve­lar allt an­nat än ret­ro. Den har vack­ra pro­por­tio­ner med stra­ma ytor och ult­ra­mo­der­na de­tal­jer. Sam­ti­digt som Ve­lar ger de trog­na Range Ro­ver-fan­tas­ter­na allt de vill ha, så öpp­nar den även dör­ren för bi­lä­ga­re från nya mål­grup­per att slu­ta upp i den hän­giv­na sup­por­ter­klub­ben. Just nu stor­sat­sar Land Ro­ver med sin svens­ka im­por­tör och byg­ger en helt ny lo­kal or­ga­ni­sa­tion och ett ut­ö­kat nät­verk av åter­för­säl­ja­re för att mö­ta mark­na­dens be­hov.

Range Ro­ver Ve­lar

kom­bi­ne­rar den även­tyrs­lyst­na käns­lan av att kun­na ta sig vart som helst, med vass design och topp­mo­der­na lös­ning­ar. Vid förs­ta ögon­kas­tet är ut­form­ning­en en­kel, men snart syns de­tal­jer som är vär­da att stan­na upp och nju­ta av. In­stru­ment­pa­ne­len stolt­se­rar med två högupp­lös­ta 10 tums-pek­skär­mar, stil­fullt in­te­gre­ra­de och helt osyn­li­ga tills att de tänds. De in­fäll­ba­ra dörr­hand­ta­gen ger en ren och jämn yta längs si­dor­na när bi­len är låst el­ler på väg, för att fäl­las ut igen så snart du lå­ser upp el­ler öpp­nar dör­ren från in­si­dan. Bi­len har en in­te­gre­rad bak­spoi­ler som för­bätt­rar kon­struk­tio­nens ae­ro­dy­na­mik, faktum är att det är Land Ro­vers mest ae­ro­dy­na­miskt ef­fek­ti­va bil nå­gon­sin.

I Ve­lars ex­te­ri­ör

kom­bi­ne­rar Range Ro­ver si­na hu­vud­sak­li­ga de­sig­ne­le­ment; den obrut­na mid­je­lin­jen och de­ras be­röm­da fly­tan­de tak. Allt med sam­ma obe­svä­ra­de en­kel­het. El­ler som Ger­ry McGo­vern, Land Ro­ver Chi­ef Design Of­fi­cer, själv val­de att ut­tryc­ka det när han av­täck­te Range Ro­ver Ve­lar för förs­ta gång­en.

– Vi strä­var mot en åter­håll­sam ap­pro­ach, det är nå­got jag all­tid har vär­desatt. En­kel­het är det ab­so­lut svå­ras­te att upp­nå in­om design, men det är ock­så det mest gi­van­de.

Re­cen­sen­ter me­nar att det­ta skul­le kun­na va­ra Team McGo­verns mäs­ter­verk. Att Range Ro­ver Ve­lar är en av de re­nas­te, mest åtstra­ma­de och sam­ti­digt raf­fi­ne­ran­de kon­struk­tio­ner­na som rul­lar på vägar­na i dag. Det är en bil som till­ta­lar bå­de hjär­ta och hjär­na, en avant­gar­dis­tisk Range Ro­ver. Som ut­strå­lar in­di­vi­du­a­li­tet och själv­sä­ker­het, i all sin en­kel­het. FEM HÖJDPUNKTER FRÅN RANGE RO­VER VE­LARS UTRUSTNINGSLISTA:

• In­fäll­da dörr­hand­tag som fälls ut vid an­vänd­ning. • Me­ri­di­an ljud­sy­stem, 250 W med åt­ta hög­ta­la­re. • LED-strål­kas­ta­re. • Dubb­la 10-tums touch scre­ens. • Au­to­nom nöd­broms­ning och fil­by­tesvar­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.