”I höst trå­nas det ef­ter Nor­ra Rhô­ne”

Vin­hand­la­ren Os­kar Skoog för­ser svens­ka re­stau­rang­er med vi­ner från he­la värl­den.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Att så långt det går skräd­dar­sy som­me­li­e­rer­nas öns­ke­mål, vil­ket fram­förallt in­ne­bär att kun­na er­bju­da ni­schat och mo­get i små par­ti­er. Det kan vi gö­ra ge­nom vå­ra nä­ra sam­ar­be­ten med duk­ti­ga ne­go­ci­an­ter och vin­hand­la­re. Bour­gog­ne. Mitt hjär­ta vi­lar fram­förallt i Cô­te des Nuits; har se­dan länge en pas­sio­ne­rad re­la­tion till Cham­bol­le Mu­sig­ny (1). Sam­ti­digt har det bli­vit en del Vos­ne-Ro­manée på sista ti­den. I Beau­ne går jag gär­na till La Di­let­tan­te (2). I Cham­pagne sväng­er jag all­tid för­bi Aux Crus de Vins, dric­ker cham­pagne, äter an­douil­let­te med dijon­se­nap (3) och mår som en prins. Här blom­mar vin­barskul­tu­ren. Äls­kar Ba­bet­te (4), Hornstulls Bo­de­ga, Fo­lii, Bist­ro Lil­je­hol­men… Får jag ba­ra sä­ga en? I Ha­noi finns ett gam­malt flagg­skepp­s­ho­tell där du dric­ker rik­tigt bra Si­decars. I London är det cock­tail­hant­verk ut i fing­er­spet­sar­na på Ame­ri­can Bar/ Sa­voy Ho­tel, el­ler The Con­naught/Con­naught Ho­tel (5). Men den ab­so­lut coo­las­te barupp­le­vel­sen har jag fått på Ho­tel D.O.M i São Pau­lo, i Alex Ata­las (6) cachaça­bar. Al­la cock­tails görs på fruk­ter och ör­ter från Ama­zo­nas.

FÅR PAS­SA PÅ ATT FRÅ­GA DIG SOM RE­SER EN HEL DEL; VÄRL­DENS BÄS­TA HOTELLBAR?

OCH HEM­MA?

VAD DRIC­KER DU SJÄLV HELST? SÅ DIG HIT­TAR MAN PÅ EN VINBAR I FRANK­RI­KE…

VAD ÄR ESSENSEN AV SKOOGS VINHANDEL?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.