Vår bäs­ta tid är nu

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HUGO REHNBERG

Lör­dags­för­mid­dag i Hum­le­går­den.

Me­dan vå­ra ung­ar skvät­ter sand på varand­ra be­rät­tar min kom­pis om fram­ste­gen han gör hos KBT-te­ra­peu­ten. Fa­milj-en har trött­nat på att han stän­digt le­ver i då­tid el­ler fram­tid men ald­rig i nu­tid. Mo­bil­för­bu­det mel­lan 19 och 22 räck­te in­te he­la vägen så nu har han skaf­fat pro­fes­sio­nell hjälp för att bätt­ra på sin med­vet­na när­va­ro.

Från park­bän­ken pa­ra­fra­se­rar han bud­dist­mun­ken och zen­mäs­ta­ren Thich Nhat Hanh. ”Den vik­ti­gas­te stun­den i li­vet är den stund som är JUST NU. Att du och jag sit­ter och pra­tar är det vik­ti­gas­te JUST NU. Den här klun­ken kaf­fe är allt för mig JUST NU”.

In­le­vel­sen im­po­ne­rar – men någ­ra se­kun­der se­na­re för­svin­ner han som van­ligt in i sitt Instagram­flö­de.

Jag vet in­te. Istäl­let för att be­ta­la 950 spänn i tim­men för att lä­ra sig mind­ful­ness-floskler bor­de han kanske stu­de­ra vå­ra sö­ner. Fy­ra­å­ring­ar är ju na­tur­li­ga budd­his­ter, skick­li­ga­re på att le­va i nu­et än Da­lai La­ma själv.

Sig­ges och min mor­gon­pro­me­nad till för­sko­lan är ett bra ex­em­pel. Den bör ta åt­ta mi­nu­ter. Jag har taj­mat sträc­kan fle­ra gång­er för att ve­ta ex­akt när vi ska gå hem­i­från för att jag i lugn och ro ska hin­na läm­na ho­nom samt dric­ka en cappu­ci­no på mitt stam­fik, och än­då be­fin­na mig på kon­to­ret vid halv nio. Men ef­tersom Sig­ge in­te tän­ker som en för­pro­gram­me­rad vux­en­ro­bot ski­ter sig pla­nen all­tid. På vägen till för­sko­lan hin­ner han gö­ra minst två av­stic­ka­re. Ja­ga en fjä­ril. Stu­de­ra ett för­lu­pet cykeldäck. Slå sig i slang med bygg­ar­be­ta­re på rök­pa­us. Det är ir­ri­te­ran­de men sam­ti­digt im­po­ne­ran­de – det är car­pe di­em i mäs­tar­klass.

Då­ti­den, där­e­mot, är en­da stor oform­lig mas­sa som in­te äg­nas sär­skilt myc­ket tan­ke­ar­be­te. En­ligt min son är allt som hänt i det för­flut­na ”i går”. Och han är helt vär­de­lös på att pla­ne­ra fram­åt. Att fö­re­slå att man ska gå till Skan­sen el­ler Grö­na Lund till hel­gen fal­ler platt. Sa­ker och ting ska ske nu el­ler möj­li­gen in­om den närms­ta halv­tim­men, an­nars är det me­nings­löst. Nå­got som bland an­nat för­svå­rar mu­tan­det. ”Ät upp broc­co­lin så kö­per vi en ny Nin­ja­go-gub­be imorrn”, är verk­nings­löst. Om in­te den där le­go-nin­jan står i givakt på mat­bor­det – JUST NU – hän­der ab­so­lut ingen­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.