Flic­kan flyt­tar in

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Oma­ka­se Kött­slöjd i Gam­la Stan blev snabbt en av Stock­holms mest om­ta­la­de och om­hul­da­de re­stau­rang­er, med sitt fo­kus på char­ku­te­ri­er. Men ef­ter ba­ra knappt två år tyck­te krog­kung­en Da­ni­el Cre­spi att det var dags för nå­got nytt. Så in­nan som­ma­ren ser­ve­ra­des de sista rät­ter­na och lo­ka­len gjor­des om. För någ­ra vec­kor se­dan öpp­na­des istäl­let ef­ter­trä­da­ren Flic­kan. Kött­fo­ku­set har er­satts med en in­ter­na­tio­nell lek­full­het och nytän­kan­de rät­ter. Kon­cep­tet är del­vis likar­tat – det är fort­fa­ran­de av­slapp­nad och lek­full fi­ne di­ning som gäl­ler, men in­flu­en­ser­na häm­tas nu­me­ra från he­la världen istäl­let för ba­ra Ja­pan och Nor­den. Vinkäl­la­ren är alltjämt en av Sve­ri­ges störs­ta. Flic­kan ska va­ra mer till­gäng­lig och bil­li­ga­re än Oma­ka­se Kött­slöjd, mer över­ras­kan­de, mer ut­fors­kan­de, mer hu­mo­ris­tisk, och mer ovän­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.