Li­vet i hip­ster­cen­tra­len

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

jag in i ett hus i Sil­verla­ke, en an­grän­san­de stads­del till Los Fe­liz, där jag ti­di­ga­re bod­de. Jag har skri­vit om det för­ut, i för­bi­far­ten, in­nan jag flyt­ta­de hit. Det är Los Ang­e­les hip­ster­cen­tral. Här le­ver folk ut si­na per­son­lig­he­ter till ful­lo. Det är myc­ket hat­tar, skägg och fot­si­da 70-talsklän­ning­ar köp­ta i nå­gon av Sun­set Jun­c­tions vin­ta­ge­af­fä­rer.

Kaf­fe­ba­rer­na är så pre­ten­tiö­sa att ba­ris­tor­na typ baj­sar ut kaf­fe­bö­nor­na själ­va, som den där in­dis­ka mår­den. Sen tar det ofatt­bart nog en halv­tim­me att få en kopp brygg. De si­lar och stri­lar och det är minst sagt oklart vad det är som tar så­dan tid.

I vint­ras flyt­ta­de

en re­stau­rang jag be­sök­te härom­da­gen bar – på rik­tigt – en clown­dräkt. Mi­nus smin­ket. Oi­ro­niskt! Och på ba­rer­na sit­ter det folk med pyt­tesmå glas­ö­gon och lä­ser tjoc­ka böc­ker nät­ter­na i än­da. Po­sö­rer, skul­le kanske cy­ni­kern sä­ga. Och jag är egent­li­gen en sån. Men på ba­ra ett halv­år har jag fal­lit pla­dask. Jag fam­lar runt i ett ro­sa skim­mer. Det är ta­mej­fan helt ma­giskt här.

På ga­tan där jag bor har jag re­dan be­kan­tat mig med samt­li­ga gran­nar. I hu­set bred­vid bor Bar­ba­ra, som le­gat i skils­mäs­sa i nio år och vars hund dog av en tu­mör för ett par år se­dan. Hon tar gär­na min ca­va­poo Rof­fe på pro­me­na­der de da­gar jag in­te hin­ner. Hon ring­er ock­så på hel­ger­na om hon tyc­ker att jag har för hög­ljud­da mid­da­gar i träd­går­den.

En hov­mäs­ta­re på

och på upp­far­ten står en tuk­tuk som ser ut som nåt ur en Tim Bur­ton-film. Hon har of­ta liv­li­ga mid­da­gar och när man vill får man tit­ta för­bi på ett glas. El­ler en sp­liff. Och Min­dy, ett par vil­lor upp, läg­ger lap­par i al­las brev­lå­dor var­je vec­ka i hopp om att folk ska skri­va på en nam­nin­sam­ling för att ri­va ner ett ge­ting­bo som häng­er i ett träd ne­re i kors­ning­en. ”Det är en fa­ra för bå­de män­ni­skor och djur” står det på pap­pe­ret.

ga­tan stolt­se­rar med an­ti-Trump­skyl­tar. Ing­en an­nan­stans har Ber­nie San­ders fler fans. Och ing­en an­nan­stans såg man fler ”vo­te for Ber­nie”-skyl­tar in­för va­let. (På Hal­lo­ween var ett hus ta­pet­se­rat i ”Vo­te for Trump”-plan­scher. Skräc­ken!) Och bi­lar­na här (of­ta Vol­vo och in­te säl­lan 240-mo­del­len) har de­ka­ler med tex­ter som ”Sil­verla­ke” och ”Fill the re­ser­vo­ir!” – med an­led­ning av att den cen­tre­ra­de re­ser­vo­a­ren var tömd och att det sto­ra ce­ment­hå­let drog ner am­bi­an­cen to­talt un­der den långa tor­kan. Ge­ting­ar el­ler po­li­tik – folk är en­ga­ge­ra­de i allt möj­ligt. Det bi­drar till en väl­digt när­va­ran­de käns­la.

I vin­ter är det dags för mig att by­ta bil. Blir det en Vol­vo?

Fle­ra hus på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.