Ströms – 111 år i sti­lens tjänst

Ströms Man & Wo­man är en av Stock­holms mest på­lit­li­ga stil­le­ve­ran­tö­rer. Nyc­keln är hög ser­vice­käns­la och ett sor­ti­ment som kom­bi­ne­rar det klas­siskt tid­lö­sa med det mo­der­na och vas­sa.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

ge­nom Ströms pa­no­rama­föns­ter i kors­ning­en av Kungs­ga­tan och Svea­vä­gen. Någ­ra väl­kam­ma­de stu­den­ter från Han­dels­hög­sko­lan stro­sar runt i bu­ti­ken och kän­ner på ty­ger och tes­tar ac­ces­so­a­rer. Se­dan 20 år har Ströms spons­rat de stu­den­ter som ord­nar Han­dels­da­gar­na – ett ar­range­mang då nä­rings­li­vets topp­skikt kom­mer på be­sök för att hit­ta fram­ti­dens be­sluts­fat­ta­re – med ko­sty­mer och dräk­ter.

– Det kän­ner jag mig stolt över. Vi har även ord­nat fö­re­läs­ning­ar på Han­dels om hur man klär sig i ar­bets­li­vet och vid hög­tid­li­ga till­fäl­len, vil­ket har va­rit väl­digt upp­skat­tat bland stu­den­ter­na, be­rät­tar Ströms vd Torbjörn Rusck.

Carl-Hil­mer Ström grun­da­de

det an­ri­ka kläd­fö­re­ta­get 1906 – Ströms fi­rar allt­så sin 111-års­dag i år – och re­dan från bör­jan var fi­lo­so­fin att er­bju­da först­klas­sig ser­vice och kva­li­tets­plagg. Carl-Hil­mer bjöd si­na bätt­re kun­der på en snus. Hans sil­verdo­sa finns än i dag kvar i bu­ti­ken för att på­min­na om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.