”En or­ga­ni­se­rad hall un­der­lät­tar var­da­gen”

Bygg på höj­den, skyd­da gol­ven och in­red med grönt för att få en skö­na­re hall. Svens­sons i Lammhults in­re­da­re fö­re­språ­kar en smar­ta­re en­tré.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

ba­ra det första du mö­ter när du kom­mer hem, el­ler rum­met där di­na gäs­ter får det första in­tryc­ket av ditt bo­en­de. Det är ock­så ett rum som mås­te fun­ge­ra smi­digt när många per­so­ner ska iväg sam­ti­digt på mor­go­nen. Anna Ma­son är in­re­da­re på Svens­sons i Lammhult och be­to­nar vik­ten av en ge­nom­tänkt hall­möble­ring:

– Att or­ga­ni­se­ra sin hall så att de dag­li­ga ru­ti­ner­na har ett sy­stem un­der­lät­tar var­da­gen väl­digt myc­ket. Det kan va­ra en så en­kel sak som att var­je per­son får sin egen lå­da för van­tar, hals­du­kar och mös­sor. El­ler att det finns en sär­skild plats där man all­tid läg­ger nyck­lar och post när man kom­mer hem, sä­ger Anna Ma­son.

Hal­len är säl­lan det rum som det slö­sas flest kvadrat­me­ter på i plan­lös­ning­en, så det gäl­ler att tän­ka ytef­fek­tivt och mö­ble­ra smart. Och vad är väl slu­ga­re än att an­vän­da väg­gy­tor­na till för­va­ring? Anna Ma­sons tips är att byg­ga upp­åt, gär­na än­da upp till ta­ket, och skru­va upp nå­got vägg­fast el­ler snick­ra ihop en plats­byggd lös­ning.

– Det spe­lar ing­en roll om man in­te en­kelt kan nå al­la hyl­lor – så­dant som man in­te an­vän­der just nu får gär­na för­va­ras högst upp. Då är det enkla­re att hit­ta det du fak­tiskt vill ha på dig. Vårt skan­di­na­vis­ka kli­mat är väl­digt sä­songs­be­to­nat, det be­ty­der att vi har myc­ket klä­der och ut­rust­ning som be­hö­ver för­va­ring un­der må­na­der­na när de in­te an­vänds.

Un­der vin­ter­halv­å­ret kom­mer det lätt in grus i vå­ra svens­ka hal­lar. Anna Ma­sons re­cept mot oöns­kad små­sten i hal­len är att läg­ga en stor svart gum­mi­mat­ta pre­cis vid in­gång­en och fix­e­ra den med dub­bel­häf­tan­de tejp un­der­till. Dels för att skyd­da gol­ven, men ock­så för att den är lätt att tor­ka av och damm­su­ga.

– Jag har lagt en i min egen hall och tyc­ker själv den är väl­digt snygg, men om man in­te tyc­ker det kan man ju läg­ga en an­nan mat­ta ovan­på. Då skyd­dar man gol­ven mot fuk­ten från slask och snö som an­nars skul­le tränga ige­nom mat­tan och nå gol­vet un­der vin­ter­halv­å­ret.

Ett an­nat tips för att gö­ra det li­te my­si­ga­re i hal­len är att sät­ta dit en lam­pa som kom­ple­ment till tak­be­lys­ning­en, och att in­te glöm­ma väx­ter­na, sä­ger Anna:

– Man vill ha en bra stark lam­pa för att se or­dent­ligt, men det är fint att kom­plet­te­ra med en li­te mju­ka­re ljus­punkt som man kan ha tänd när man är hem­ma men in­te är i hal­len. Och väx­ter gör så myc­ket. Det be­hö­ver in­te va­ra snitt­blom­mor var­je vec­ka, men sätt dit en kruk­växt el­ler klipp en gren från en bus­ke på går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.