Vig­go Cav­ling har be­sökt en klas­sisk re­stau­rang­a­dress och hit­tat en pigg ny­kom­ling som till­freds­stäl­ler så­väl hung­ri­ga tu­ris­ter som kräs­na foodi­es.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ti­den. Vad är ti­den, egent­li­gen? Den första bil­den som dy­ker upp i hu­vu­det är en kvarn. Nå­got som sak­ta men sä­kert ma­ler ner allt det vi tyc­ker är fast och tryggt.

I hel­gen ham­na­de jag på en skär­gårds­bryg­ga på min väg in till Ropsten. Un­der ett regn­skydd fanns någ­ra hyl­lor med gam­la böc­ker som läng­ta­de ef­ter nya lä­sa­re. En av ”böc­ker­na” jag bör­ja­de blädd­ra i var White Gui­de från 2007. Vil­ka var de bäs­ta kro­gar­na i Sve­ri­ge för tio år se­dan och vil­ka finns kvar i dag? En en­da krog av de 25 på lis­tan är kvar på sam­ma plats med sam­ma krö­ga­re. De flesta har kvar­nen malt ner full­stän­digt. Ett få­tal krö­ga­re har flyt­tat från vi­schan till hu­vud­sta­den. En el­ler två adres­ser har sett sin stjärn­krö­ga­re flyt­ta ut men än­då lyc­kats stan­na kvar i het­luf­ten.

En av des­sa ma­gis­ka kro­g­a­dres­ser är Lil­la Ny­ga­tan 21 i Gam­la stan. För tio år se­dan låg här stjärn­kro­gen Mis­tral. När de flyt­ta­de till Enske­de­da­len kom kock/kon­di­tor-du­on Frantzén/Lind­berg in och eta­ble­ra­de Sve­ri­ges mest haj­pa­de krog.

Ef­ter någ­ra år hop­pa­de Lind­berg av. I höst har Björn Frantzén flyt­tat sin verk­sam­het till ci­ty, med må­let att få tre stjär­nor i Gui­de Miche­lin. Följakt­li­gen är Frantzéns lil­la lo­kal i hör­net Tys­ka Brin­ken och Lil­la Ny­ga­tan såld. Kö­pa­re är en kock­duo vid namn Kal­le Lind­borg och Douglas ”Dog­ge” Tjärn­ham­mar-Alm. När de två smek­nam­nen fu­sio­ne­ras blir det Kag­ges. Det lå­ter som en syl­ta i Gö­te­borg, men var­för in­te? Det är hu­mor att två koc­kar år 2017 dö­per sin krog till Kag­ges ef­tersom det se­dan många år är omöj­ligt att hit­ta en tjock svensk kock. Okej, Leif Man­ner­ström har vis­ser­li­gen en re­jäl kag­ge, men han är un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln.

Dog­ge och Kal­le har ti­di­ga­re ar­be­tat i Björn Frantzéns kök och vet att Lil­la Ny­ga­tan 21 är en lo­kal som för­plik­ti-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.