Hand­bok för snusäls­ka­ren

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Äls­kat och ha­tat – det svens­ka snu­set är hur som helst nå­got av en na­tio­nalk­le­nod, in­te minst i da­gens lä­ge: var­je år kon­su­me­rar svens­kar­na 7 000 ton snus och det finns nu­me­ra hund­ra­tals sor­ter att väl­ja mel­lan.

Så det är väl onek­li­gen på ti­den att det nu släpps en bok i äm­net, kort och gott be­tit­lad Snus!. Och för snus­fan­tas­ten är det här en ve­ri­ta­bel guld­gru­va: dels går boken ige­nom snu­sets bro­ki­ga histo­rik och pro­duk­tions­me­to­der, men den in­ne­hål­ler ock­så en gui­de till bå­de hur man pro­var och lär sig nju­ta av snus på rätt sätt. Dess­utom finns här ett prov­nings­av­snitt med över 200 tes­ta­de och po­äng­sat­ta snus­sor­ter.

För­fat­ta­ren bakom boken he­ter Mats Jon­son och är som­me­li­er, för­fat­ta­re och gui­de- och prov­nings­le­da­re på Snus- och Tänd­sticksmu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.