Jak­ten på de go­da bak­te­ri­er­na

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

vi oss tre sa­ker: 1. Ro­sa är en tjej­färg. 2. Man blir bank­rutt av att ringa Heta lin­jen. 3. Bak­te­ri­er är ba­ra av on­do. Man ska in­te tro på allt man lär sig och ge­nus­frå­gan och Heta lin­jen-krö­ni­kan får vän­ta – för i dag tän­ker vi fo­ku­se­ra på bak­te­ri­er­na.

Till skill­nad från vad vi lär­de oss för 30 år se­dan har forsk­ning vi­sat att bak­te­ri­er in­te alls är nå­got man bör und­vi­ka. Dess­utom är det helt omöj­ligt, ef­tersom du har fler bak­te­ri­er än cel­ler i krop­pen (så i nå­gon be­mär­kel­se är du fak­tiskt mer bak­te­rie än män­ni­ska).

Man kan de­la in bak­te­ri­er­na i två grup­per: de go­da och de on­da.

Vå­ra go­da bak­te­ri­er skyd­dar oss mot di­ver­se skräp och har vi­sat sig ha en för­träff­lig in­ver­kan på im­mun­för­sva­ret – me­dan de on­da bak­te­ri­er­na (om de får växa i för stort an­tal) kan bi­dra till sjuk­do­mar. Av den an­led­ning­en är go­da bak­te­ri­er ett av de he­tas­te forsk­nings­om­rå­de­na just nu, var och varan­nan dag lä­ser man om nya spän­nan­de sam­band mel­lan bak­te­ri­er och vår häl­sa.

Härom­da­gen le­ve­re­ra­de ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Ann Fern­holm den gla­da ny­he­ten att be­hand­ling med go­da bak­te­ri­er, så kal­lad pro­bi­o­ti­ka­be­hand­ling, har vi­sat sig hjäl­pa mot jord­nöt­sal­ler­gi.

Fors­ka­re har länge känt till att jord­nöt­sal­ler­gi kan av­ta om al­ler­gi­kern dag­li­gen får i sig små, små do­ser av jord­nöt, men så fort man slutat äta des­sa har al­ler­gin upp­stått igen.

Nu har man kom­mit fram till att jord­nöts­be­hand­ling kom­bi­ne­rat med en god bak­te­rie känd för att ha lug­nan­de ef­fekt på im­mun­för­sva­ret (Lacto­ba­c­il­lus rham­no­sus CGMCC 1.3724, för den som gil­lar att läg­ga sånt på min­net) kan ska­pa mer lång­va­rig ef­fekt – åt­minsto­ne för ma­jo­ri­te­ten av de be­hand­la­de.

Det här är ba­ra ett ex­em­pel av al­la stu­di­er som vi­sar på go­da bak­te­ri­ers po­si­ti­va ef­fekt på vår häl­sa. Vi kän­ner att vi är nå­got på spå­ren. Och att det kans­ke är lä­ge att sno ihop vår ko­kosyog­hurt, gjord på just go­da bak­te­ri­er.

Som små lär­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.