Har ja­pa­ner­na hit­tat re­cep­tet på lyc­ka?

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHN­BERG

för­kla­rar att ”den se­ni­le Trump ska täm­jas med eld” känns det mer an­ge­lä­get än nå­gon­sin att hit­ta sitt in­re lugn.

Dans­kar­na an­vän­der sig av hyg­ge. Med stic­ka­de trö­jor, fladd­ran­de ste­a­rin­ljus, någ­ra kal­la Tuborg och li­te skönt snack med go­da vän­ner vac­ci­ne­rar de sig mot yt­lig­het, stor­stads­stress och me­galo­ma­nis­ka världs­le­da­re.

Och visst lå­ter det triv­samt men jag mis­s­tän­ker att hyg­ge pas­sar dans­kar­na bätt­re än oss. Då är för­mod­li­gen ja­pa­ner­nas mot­sva­rig­het, iki­gai, mer läm­pat för det svens­ka lyn­net.

Iki­gai är hyg­ges ra­ka mot­sats. Istäl­let för lu­ta sig till­ba­ka byg­ger ja­pa­ner­nas lyc­ko­kon­cept på att man ska hit­ta en vet­tig ar­bets­upp­gift, ett slags syf­te med allti­hop, och där­ef­ter äg­na sig åt den så myc­ket som möj­ligt. För­fat­ta­ren Le­na An­ders­son var för öv­rigt in­ne på ett lik­nan­de re­so­ne­mang i ett av­snitt av ra­di­o­pro­gram­met All­var­ligt ta­lat.

Iki be­ty­der ”liv” på ja­pans­ka och kai, un­ge­fär, re­sul­ta­tet av en viss hand­ling. Så hur fin­ner man sitt iki­gai? Héctor Gar­cia – för­fat­ta­re till boken Iki­gai: hit­ta din väg till ett långt och lyck­ligt liv – för­kla­rar att förs­ta ste­get är att hit­ta ett bra flow. Han syf­tar på käns­lan som in­fin­ner sig när en upp­gift blir så ab­sor­be­ran­de att ti­den ba­ra fly­ter iväg. Det spe­lar ing­en roll om det är svarv­ning el­ler ly­rik­skri­van­de – hu­vud­sa­ken är att syss­lan är så gi­van­de att den får mor­gon att för­vand­las till kväll i ett li­tet nafs.

Iki­gai bor i de där fängs­lan­de stun­der­na. Öka an­ta­let flow­tim­mar, så ökar du ditt iki­gai.

Allt mås­te in­te va­ra ar­be­te. Har du någ­ra gi­van­de hob­bys? Yo­ga? Po­ker? Fo­to­gra­fi? Mer sånt, mer iki­gai.

När du väl eta­ble­rat vil­ka des­sa syss­lor är, gäl­ler det att ska­la bort sånt som har då­lig in­ver­kan på ditt iki­gai. Tric­ket är att lä­ra dig sä­ga nej till upp­gif­ter du ogil­lar och är då­lig på.

Be­lac­kar­na me­nar att iki­gai ba­ra är än­nu ett livscoach­dof­tan­de bal­sam på de själs­li­ga så­ren. Ing­et som lö­ser de sto­ra pro­ble­men. De har sä­kert rätt. Men tills man är vil­lig att läg­ga sig på psy­ko­te­ra­peu­tens di­van lå­ter det än­då gans­ka vet­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.