Håll­bart mo­de

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Svens­ka mo­de­mär­ket House of Dag­mar har hun­nit fyl­la 12 år, men känns fort­fa­ran­de piggt, ungt och ny­fi­ket. Ett ex­em­pel på det­ta är de­ras nya Capsu­le­kol­lek­tion med fo­kus på mil­jö, an­vän­da­re och till­ver­ka­re.

Kol­lek­tio­nen är en för­läng­ning av Dag­mars sam­ar­be­te med en tex­til­fa­brik i Bo­li­via, ett pro­jekt som går ut på att stöt­ta en­sam­för­sör­jan­de kvin­nor. Till det här pro­jek­tet har man ock­så an­vänt sig av lo­kalt pro­du­ce­rad la­maull. Kol­lek­tio­nen be­står av sju stic­ka­de hy­brid­plagg.

– De tid­lö­sa och gra­fis­ka skär­ning­ar­na till­sam­mans med en håll­bar pro­duk­tion där bå­de na­tu­ren, män­ni­skan och dju­ren re­spek­te­ras re­pre­sen­te­rar es­sen­sen i Dag­mars fi­lo­so­fi, sä­ger mär­kets cre­a­ti­ve director Kristi­na Tjä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.