Ljuv­lig ju­gend

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Kö­pen­hamn hål­ler på att ryc­ka ifrån Stock­holm re­jält som Nor­dens le­dan­de ho­tell­hu­vud­stad, med fa­vo­ri­ter som SP34, Skt. Pe­tri, Ma­non Les Sui­tes och klas­si­ker som Nimb och D’Ang­le­ter­re. I tä­ten just nu lig­ger ny­öpp­na­de Ho­tel San­ders. Bakom det fem­stjär­ni­ga ho­tel­let, pre­cis vid Kung­li­ga te­a­tern, lig­ger den för­re ba­lett­dan­sö­ren Alex­an­der Kölpin. Till­sam­mans med Lon­don-ba­se­ra­de in­red­nings­by­rån Lind + Al­mond har han ska­pat en ju­gend-dröm som san­no­lik är det snyg­gas­te Kö­pen­hamn har att er­bju­da just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.