Ett kons­tigt ho­tell

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

En ho­tellupp­le­vel­se be­hö­ver fak­tiskt in­te ba­ra hand­la om skö­na säng­ar och dig­nan­de fru­kost­bord. Le­tar man rik­tigt no­ga går det att hit­ta ho­tell som är så myc­ket mer än ba­ra ett bo­en­de. Som By­blos Art Ho­tel strax ut­an­för Ve­ro­na. Här bor du i en ele­gant re­näs­sans­vil­la från1700-ta­let som sam­ti­digt fun­ge­rar som ett le­van­de konst­mu­se­um med det bäs­ta från vå­ra sam­ti­da mäs­ta­re. Här trängs verk från bland and­ra Mark Qu­inn, Anish Ka­po­or, Je­an-Michel Basqui­at och Da­mi­en Hirst med 1900-ta­lets verk­li­ga mö­bel­klas­si­ker. Men det bäs­ta av allt är att det fak­tiskt in­te är ett mu­se­um, som ho­tell­gäst sit­ter man och häng­er bland al­la verk i lob­byn el­ler nju­ter av dem i sitt eget rum.

För den som är ute ef­ter en mer tra­di­tio­nell ho­tellupp­le­vel­se re­kom­men­de­ras an­språks­löst namn­giv­na Ho­tel Ve­ro­na. Ett smart de­sign­ho­tell ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från Are­na di Ve­ro­na och Pi­az­za Brà. Att pri­ser­na dess­utom är rik­tigt rim­li­ga gör ju in­te det he­la säm­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.