Att fixa brös­ten är in­te fe­mi­nism

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

låt mig få bröst snart.” Min af­ton­bön i mitt an­nars väl­digt ate­is­tis­ka barn­doms­hem var den­sam­ma kväll ef­ter kväll. Ögo­nen slut­na, pan­nan vec­kad av kon­cent­ra­tion och hän­der­na knut­na så hårt att kno­gar­na vit­na­de. 13 år, pinnsmal med kal­vi­ga ben, och väl­digt su­gen på att få sam­ma hyl­la som Sus­si och Ul­lis i klas­sen. Un­der hu­vud­kud­den ett tum­mat vy­kort prytt av brun­brän­da topp­lesstje­jer i tanga. Min då­va­ran­de kil­le Jon­te skrev med spre­tig hand­stil att ”frans­ka Ri­vi­e­ran är top­pen och det kryl­lar av snyg­ga bröst på stran­den”. Han av­slu­ta­de vy­kor­tet med: ”Ps. Det är slut!” Det var in­te svårt för mig att grep­pa lo­gi­ken: kil­lar gil­la­de tut­tar och om jag ba­ra fick bröst så skul­le ing­en snub­be dum­pa mig med ett vy­kort.

Möj­li­gen har bö­ner­na i flick­rum­men tyst­nat, men li­ka in­ten­siv är min ge­ne­ra­tion kvin­nors öns­kan om de per­fek­ta brös­ten. Jag tän­ker på min um­gäng­eskrets, bred och bro­kig, men med en sak ge­men­sam: näs­tan hälf­ten av al­la mi­na vä­nin­nor i ål­dern 35 till 45 har lagt sig un­der kni­ven och van­li­gas­te in­grep­pet är just bröst­för­sto­ring. Of­ta sker ope­ra­tio­ner­na un­der väl­dig tyst­låt­na for­mer och dis­kre­tio­nen är to­tal. In­te ens de eg­na bar­nen får ve­ta nå­got. ”Skul­le min dot­ter frå­ga om jag gjort brös­ten skul­le jag ne­ka, jag mås­te ju fö­re­gå med gott ex­em­pel” be­rät­tar en kom­pis i för­tro­en­de.

”Kä­ra go­de gud,

he­ter det of­ta att man ba­ra ”åter­ska­par brös­ten som de såg ut in­nan jag fick barn”, men det är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion. Bå­de stor­le­ken och for­men bru­kar få sig ett re­jält lyft. Det he­ter ock­så att ”jag gjor­de det för min egen skull”, och det ar­gu­men­tet kan jag kö­pa. Jag tror in­te att kvin­nor i 40-års­ål­dern fix­ar brös­ten för att kil­lar som Jon­te ska få sitt ögongo­dis på be­achen. Dä­re­mot blir jag be­klämd när så många fram­hål­ler bröst­för­sto­ring som en fe­mi­nis­tisk hand­ling. Då har vi ju to­talt slu­tat re­flek­te­ra över var­för vi kän­ner att vi in­te du­ger och var­för vi så of­ta sät­ter ett li­ka-med­tec­ken mel­lan själv­käns­la och ut­se­en­de. Jag ser ing­et mot­sats­för­hål­lan­de i att va­ra fe­mi­nist och att fixa

Bland mi­na be­kan­ta

tut­tar­na, men att ge en gans­ka om­fat­tan­de ope­ra­tion, med me­di­cins­ka ris­ker, fe­mi­nis­tis­ka för­tec­ken tyc­ker jag skor­rar falskt. För om plastik­ki­rur­gi nu är fe­mi­nis­tiskt, var­för är det då så myc­ket hysch-hysch kring in­grep­pen?

le­va i ett sam­häl­le där det sna­ra­ra­re är prax­is än un­dan­tag att mo­di­fi­e­ra vå­ra krop­par. Att ett par små bröst, en mjuk mage el­ler en smal över­läpp ses som en för­sum­mel­se, lik­ställt ett par tra­si­ga tän­der el­ler stor le­ver­fläck. Då är vi för all­tid döm­da att le­va med käns­lan av att det finns nå­got på oss som mås­te fix­as. För döm­da är vi: skön­hets­ingrep­pen ökar la­vinar­tat i Sve­ri­ge. Se­dan 90-ta­let har an­ta­let kos­me­tis­ka ope­ra­tio­ner ökat med 15 pro­cent per år. I dag ut­förs minst 25 000 skön­hets­ingrepp om året varav 10 000 av dem är brösto­pe­ra­tio­ner. Siff­ror­na vi­sar ock­så att det är 85 pro­cent kvin­nor som ge­nom­går des­sa in­grepp. Hur jäm­ställd är den siff­ran egent­li­gen? Var­för är det så att kvin­nor fort­fa­ran­de ef­ter­strä­var per­fek­tion i så myc­ket hög­re grad än män? El­ler lig­ger det någ­ra 13-åri­ga poj­kar just nu och ber till Gud om fyl­li­ga läp­par och ett six­pack?

Och om det finns nå­gon her­re där up­pe så mås­te han ha hört mi­na bö­ner, jag fick bröst till sist. Var­ken per­fek­ta el­ler sto­ra, men än så länge hund­ra pro­cent mi­na.

Jag vill in­te

”Ett par små bröst, en mjuk mage el­ler en smal över­läpp ses som en för­sum­mel­se.”

Elin af Klint­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.