Svens­ka pe­mi­um­vod­kan gör det igen

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Se­dan star­ten 2005 har Eslövs­ba­se­ra­de vod­ka­des­til­le­ri­et Pu­ri­ty Vod­ka gått från klar­het till klar­het, och även be­lö­nats med över 150 guld­me­dal­jer i in­ter­na­tio­nel­la sprit­täv­ling­ar, vil­ket är mer än vad al­la kon­kur­ren­ter vun­nit – till­sam­mans.

Och nu har det lil­la des­til­le­ri­et gjort det igen: för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan ut­sågs Pu­ri­ty åter­i­gen till värl­dens bäs­ta vod­ka på pre­stige­ful­la The In­ter­na­tio­nal Wi­ne & Spi­rit Com­pe­ti­tion i Lon­don.

En del av det som gör Pu­ri­ty unikt är des­til­le­ring­en, som sker 34 gång­er i en spe­ci­al­till­ver­kad och pa­ten­te­rad kop­par­pan­na, ut­veck­lad av des­til­le­ri­ets mas­ter blen­der Tho­mas Ku­ut­ta­nen. I pro­ces­sen an­vänds vin­ter­ve­te och mäl­tat korn, och ef­ter des­til­le­ring­en re­du­ce­ras spri­ten med ne­u­tral ve­te­sprit och mi­ne­ral­rikt vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.