Miss Voon får en bror

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Jo­nas Svens­son har seg­lat upp som en av de verk­li­ga tit­tarfa­vo­ri­ter­na i tv-pro­gram­met Koc­kar­nas kamp. Till var­dags dri­ver han, till­sam­mans med krö­gar­le­gen­den Mel­ker Andersson, Miss Voon i bå­de Stock­holm och Uppsa­la. Nu väx­er Voon-fa­mil­jen med lil­le­bror Mr Voon.

Här ut­lo­vas öp­pet kök, tem­pu­ra­bar och lan­dets störs­ta ut­bud av wa­gyukött.

Sys­ko­nen Voons släkt­skap kom­mer ock­så att mär­kas i det asi­a­tis­ka te­mat hos Mr Voon, som bland an­nat kom­mer att ha ett ro­tis­se­ri med sig­na­tur­rät­ten an­ka. Dess­utom kom­mer det att fin­nas en bar med ett stort ut­bud av så­väl sa­ke som cock­tails.

Re­stau­rang­en som lig­ger på Små­lands­ga­tan i Stock­holm, in­reds av de­sign­by­rån Stylt och kom­mer att rym­ma 120 mat­plat­ser som om­ges av ett stort öp­pet kök.

Mr Voon slår upp por­tar­na den 2 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.