Ett rum med ut­sikt

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Med en vac­ker ut­sikt kan man ha li­te över­se­en­de med att allt an­nat på ho­tel­let in­te är helt per­fekt. Men på snyg­ga 1872 Ri­ver House mat­char de åt­ta in­di­vi­du­ellt in­red­da rum­men i det fy­ra vå­ning­ar höga la­ger­hu­set den strå­lan­de ut­sik­ten över flo­den Du­o­ro. Ho­tel­let lig­ger dess­utom stra­te­giskt pla­ce­rat mitt i de tren­di­ga Ri­bei­ra-kvar­te­ren. Men det är än­då små­sa­ker­na, de om­sorgs­ful­la de­tal­jer­na, som skil­jer ut de bäs­ta ho­tel­len från de bra. På 1872 Ri­ver House är den lil­la vän­li­ga de­tal­jen en gra­tis fru­kost­buffé som står fram­me he­la da­gen. Så att även de mest morgontröt­ta kan få nju­ta av en per­fekt ome­lett.

Ett an­nat lyx­igt al­ter­na­tiv är Ho­tel Te­atro, sig­ne­rat de­sig­nern Ni­ni And­ra­de Sil­va. Här är in­te lyx­käns­lan li­ka dis­kret som på 1872, här har man i stäl­let öst på med så myc­ket guld och brons det ba­ra går. Med ett ovän­tat smak­fullt slut­re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.