Skrat­ta in­te bort Fa­ce­book-tes­ter­na

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

av tid åt att för­sö­ka för­stå sig själ­va.

Plug­gar ös­ter­ländsk fi­lo­so­fi, äl­tar pro­blem för vän­ner som or­kar lyss­na, gör per­son­lig­hets­tes­ter på nä­tet och åker till Bara­va­ra och hål­ler tyst till­sam­mans med and­ra sö­ka­re. Kanske kom­mer de fram till att de är in­tro­ver­ta, ex­tro­ver­ta, själv­upp­tag­na, själv­för­brän­nan­de, nar­cis­sis­tis­ka el­ler neu­ro­tis­ka. Och med den­na nyvun­na in­sikt si­lar de si­na käns­lor ge­nom ett nytt fil­ter.

Själv har jag gått i te­ra­pi när­ma­re tio år. Nött ner en svart skinn­di­van på Ma­ri­a­tor­get ge­nom att vri­da och vän­da på barn­domsmin­nen, re­la­tions­upp­brott och yr­kes­kon­flik­ter. Allt för att för­sö­ka be­gri­pa var­för jag gör som jag gör i oli­ka lä­gen.

Det finns nå­got oer­hört själv­upp­ta­get i det­ta. Al­la des­sa tim­mar och tu­sen­lap­par för att ro­ta runt i mitt själs­liv. Värl­den skul­le för­mod­li­gen haft mer gläd­je av att jag skänkt bort stå­lar­na till väl­gö­ren­het och istäl­let an­vänt ti­den åt att grä­va di­ken i Moçam­bi­que. Men nå­gon ex­tra­va­gans ska man väl få ha och dy­ra kloc­kor har ald­rig rik­tigt loc­kat. Och jag tror det har fun­ge­rat, till­va­ron är be­tyd­ligt mind­re ska­kig än in­nan jag bör­ja­de.

And­ra män­ni­skor, där­e­mot, är ett myste­ri­um. Var­för trig­gas mi­na yng­re kol­le­gor in­te av sam­ma sa­ker som jag gjor­de vid 30? Hur lyc­kas en välar­tad fa­mil­je­far döl­ja att han är ett sex­u­ellt rovdjur? Var­för blir min fru så arg när jag glöm­mer att lå­sa yt­ter­dör­ren? Svår­be­grip­ligt. Och en­ligt forsk­ning bor­de te­ra­pin än­då gjort mig bätt­re än ge­nom­snit­tet på att sät­ta mig in i and­ras käns­lo­liv. Att ut­veck­la in­sik­ter om eg­na grubb­le­ri­er, över­ty­gel­ser och emo­tio­nel­la möns­ter gör oss tyd­li­gen mer so­ci­alt in­tel­li­gen­ta. För att lyc­kas kli­va in i and­ra män­ni­skors hu­vu­den, gör man bäst i att först sti­ga in i sitt eget. Och ju fler ne­ga­ti­va si­dor man lyc­kas no­sa upp hos sig själv, desto bätt­re blir man på att för­stå and­ra.

Så näs­ta gång din part­ner ber dig gö­ra ett av Fa­ce­books per­son­lig­hets­test ska du in­te skrat­ta bort det. För ge­nom att lä­ra kän­na dig själv bätt­re, kan du allt­så bli en mer em­pa­tisk och in­sikts­full per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.