Natt­liv i hu­vud­sta­den

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

När Christo­fer Columbus land­steg i Pa­na­ma 1503 ja­ga­de in­vå­nar­na bort ho­nom med spjut och gift­pi­lar. I dag är det mer gäst­vän­ligt. Vi in­le­der kväl­len med en drink på ho­tel­let Las Cle­men­ti­nas. Med flä­ta­de bist­ro­sto­lar, ma­hog­ny­bar och mönst­rat golv­ka­kel är re­stau­rang­en en mö­tes­plats för unga kre­a­tö­rer och åld­ra­de män med lin­ne­ko­stym och pro­me­nad­käpp. Vi går vi­da­re för en mid­dag på Le Bri­stols pris­be­lön­ta re­stau­rang Sal­si­pu­e­des där lo­ka­la rät­ter så som kro­ko­dil­sop­pa, bläck­fisk och an­ka do­mi­ne­rar me­nyn. Med ett våld­samt för­flu­tet – ki­ne­sis­ka han­dels­män, lo­ka­la smugg­la­re och maf­fi­a­med­lem­mar ha­de om­rå­det som rum­lar­kvar­ter – skul­le lo­ka­len än i dag kun­na va­ra sce­nen för en upp­gö­rel­se i den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten. Vi av­slu­tar med ett be­sök på ope­ra­hu­set Te­atro Na­cio­nal. Här sam­sas lo­ka­la pjä­ser med gre­kis­ka dra­mer. En fin av­slut­ning på se­mestern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.