Trö­jor­na är den nya po­li­tis­ka are­nan

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

och går en pro­me­nad med min hund runt kvar­te­ret. På min gran­nes bal­kong häng­er en stor skylt som sä­ger ”dump Trump” och på bi­lar­na som pas­se­rar finns det klis­ter­mär­ken som ly­der ”think! It’s not il­le­gal yet!” och ”vo­ting is li­ke driving: to go for­ward choo­se D, to go back­ward choo­se R”.

Tram­par man runt i nå­got an­nat kvar­ter i stan ly­der bud­ska­pen möj­li­gen an­norlun­da, men över­allt finns de. Po­li­tik har bli­vit ett själv­klart var­dags­äm­ne, nå­got man tar upp li­ka slent­ri­an­mäs­sigt i sam­tal som väd­ret. Man gli­der in på Trump ba­ra ett par me­ning­ar in i en kon­ver­sa­tion med nå­gon man pre­cis träf­fat. Folk är iv­ri­ga att be­rät­ta vad de tyc­ker. I al­la fall här i Los Ang­e­les. Men det räc­ker in­te med att ut­tryc­ka si­na åsik­ter över mid­dags­bor­det läng­re, el­ler ens med att pos­ta, laj­ka el­ler hash­tag­ga dem på so­ci­a­la me­di­er. Folk vill vi­sa på al­la möj­li­ga sätt var de står. Och en­ligt den se­nas­te tren­den, som syns på bå­de stjär­nor och ge­me­ne man, ska man helst klä sig i si­na åsik­ter. Vil­ket ock­så bli­vit ett sätt för mo­de­hu­sen att på­ver­ka.

Jag är ute

sto­ra mär­ke­na har lan­se­rat trö­jor med po­li­tis­ka bud­skap tryck­ta över brös­tet. Je­re­my Scott an­vän­de tex­ten ”our vo­ice is the on­ly thing that will pro­tect us”. På ryg­gen stod num­mer till samt­li­ga se­na­to­rer ut­skriv­na, en upp­ma­ning till män­ni­skor att ta sa­ken i eg­na hän­der. Pra­bal Gurung gjor­de en trö­ja med ”the fu­tu­re is fe­ma­le”. Jo­nat­han Simk­hai de­sig­na­de en t-shirt med ”fe­mi­nist AF” som blev en stor suc­cé i kän­dis­värl­den. För att näm­na någ­ra. Men det var in­te ba­ra de sto­ra mo­de­hu­sen som gav sig in på mark­na­den. Un­der den sista pre­si­dent­vals­de­bat­ten i ok­to­ber kal­la­de Trump den de­mo­kra­tis­ke kan­di­da­ten Hil­la­ry Clin­ton för ”na­sty wo­man” och i stun­dens in­gi­vel­se tryck­te en tjej ci­ta­tet på en t-shirt, släng­de upp den på en shop­pingsi­da hon pre­cis star­tat ef­ter att ha bli­vit klar med sin de­sign­ut­bild­ning, och gick och la­de sig för nat­ten. När hon vak­na­de näs­ta mor­gon vi­sa­de det

Många av de

sig att al­la vil­le va­ra en na­sty wo­man – där­ibland kän­da namn som Will Fer­rell och Ka­ty Per­ry – och hon ha­de över 10 000 be­ställ­ning­ar. Hon do­ne­ra­de en del av vins­ten – en dryg mil­jon kro­nor – till or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­ned Pa­rent­hood. Tje­jen gav allt­så bå­de peng­ar till en bra sak, sam­ti­digt som hen­nes mär­ke fick en ra­ket­lan­se­ring. Det­ta fram­gångs­kon­cept tog nå­gon fas­ta på, för nu se­nast, ba­ra ett par da­gar ef­ter att den la­vinar­ta­de Har­vey We­ins­te­in-skan­da­len kläck­tes fanns det trö­jor med ”R.I.P. Har­vey We­ins­te­in” att klic­ka hem på nä­tet. Tio pro­cent av vins­ten ska gå till en te­a­ter som ar­be­tar för att stär­ka kvin­nor i bran­schen och ge dem en platt­form att an­vän­da si­na rös­ter på.

till det­ta fe­no­men är så klart Do­nald Trump. Och den där fa­mö­sa kep­sen, som han bar un­der pre­si­dent­vals­kam­pan­jen med sin slo­gan ”ma­ke Ame­ri­ca gre­at again”, blev en ren pro­vo­ka­tion för folk. Det finns fog för att hö­ja rös­ten. Ald­rig förr har det känts vik­ti­ga­re att sä­ga ifrån. Och att in­te ha en åsikt är helt en­kelt ”out of fa­shion”. Men det finns så myc­ket man är arg på. Så många trö­jor man skul­le be­hö­va ha.

Och lös­ning­en up­pen­ba­rar sig på slu­tet av min pro­me­nad när jag mö­ter en an­nan hundä­ga­re som är ute och ras­tar sin jyc­ke. På hans bröst står det rätt och slätt ”re­sist”. Punkt. Stå emot, ba­ra. Och det känns som ett bra an­grepps­sätt till den rå­dan­de po­li­ti­ken. Och helt i lin­je med mo­det, för den de­len.

En stor an­led­ning

”Det finns så myc­ket man är arg på. Så många trö­jor man skul­le be­hö­va ha!”

Jen­nie Ham­mar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.