”En klas­si­ker ska åld­ras med vär­dig­het”

Re­na lin­jer, ge­dig­na ma­te­ri­al och form­säk­ra möbel­de­sig­ners. Svens­sons i Lammhults in­re­da­re tip­sar om tid­lö­sa de­sign­klas­si­ker och snyg­ga in­ve­ste­ring­ar som kan lö­na sig över tid.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

ur ti­den, ut­an hål­ler sti­len år ef­ter år. Det är en mö­bel man säl­lan trött­nar på och om det mot för­mo­dan skul­le ske, så har de of­ta ett bra andra­hands­vär­de.

– En klas­si­ker hål­ler hög kva­li­tet och har en de­sign som in­te föl­jer kort­sik­ti­ga tren­der, ut­an går sin egen väg. Den ska pas­sa ditt hem li­ka bra nu, som om 50 år. En mö­be­li­kon åld­ras med vär­dig­het och blir of­ta snyg­ga­re med åren, när den slits och får pa­ti­na, för­kla­rar Ida Nils­son som är in­re­da­re på in­red­nings­tjäns­ten Stu­dio Svens­sons.

Svens­sons i Lammhult brin­ner för klas­sisk och håll­bar de­sign, det är själ­va kär­nan i de­ras verk­sam­het och de­sign­klas­si­ker har all­tid haft en sär­skild plats i de­ras bu­ti­ker. In­red­ningstren­der kom­mer och går, men ibland kan en klas­si­ker få li­te ex­tra skjuts och gå från att hänga obe­märkt i ett hörn till att säl­ja slut.

– Ljus­kro­nan Sar­fat­ti från Flos har va­rit su­pertren­dig de se­nas­te åren och många har ba­ra för­ut­satt att den är ny, men den form­gavs redan 1958. Det är ro­ligt att en klas­si­ker kan gö­ra den re­san och bli su­per­po­pu­lär när den är näs­tan 60 år gam­mal.

Sam­ti­digt finns det dol­di­sar som än­nu in­te har fått den upp­märk­sam­het de för­tjä­nar och som fort­fa­ran­de vän­tar på sitt sto­ra ge­nom­brott.

– Det finns en stol, CH23 från Carl Han­sen, som in­te alls har fått sam­ma er­kän­nan­de som sitt sys­kon CH24, el­ler Y-sto­len som den även kal­las. Num­mer 23 bor­de de­fi­ni­tivt bli li­te mer upp­skat­tad fram­ö­ver.

Skan­di­na­visk möbel­de­sign känns igen på sitt nät­ta form­språk, möb­ler­na kän­ne­teck­nas av sin en­kel­het och vack­ra na­tur­ma­te­ri­al.

– Skan­di­na­vis­ka möbel­de­sig­ners läg­ger stor pre­stige i själ­va hant­ver­ket. Ole Wan­scher är ett bra ex­em­pel, och hans få­tölj OW149 är en av mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter. Fåtöl­jen Bru­no från Käl­le­mo är en an­nan. På lamp­fron­ten är jag ex­tra för­tjust i pen­deln VP Glo­be från Ver­pan och golv­lam­pan Grass­hop­per från Gu­bi.

För den som ska in­ve­ste­ra i sin förs­ta klas­si­ker re­kom­men­de­rar Ida Nils­son en få­tölj, en stol el­ler en lam­pa. Sa­ker som är lät­ta att flyt­ta runt och enk­la att mat­cha med oli­ka in­red­nings­sti­lar. Det är onek­li­gen nå­got sär­skilt med att kö­pa sin förs­ta klas­si­ker.

– Min var en Y-stol, i två­lad ek med na­tur­flä­tad sits. Jag fas­tan­de för den di­rekt och ha­de ögo­nen på den un­der väl­digt lång tid. Det var en spe­ci­ell käns­la när jag änt­li­gen ha­de möj­lig­het att slå till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.