Al­la be­hö­ver en dos chutz­pah

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 - HU­GO REHNBERG

Kön till pass­kon­trol­len

på Ne­wark ut­an­för New York ring­la­de sig fle­ra hund­ra me­ter. Jag stod längst bak me­dan min vän be­fann sig nå­gon­stans i mit­ten. När vi pas­se­ra­de varand­ra lyf­te han på re­pet och nic­ka­de åt mig att smy­ga un­der. Jag ska­ka­de ner­vöst på hu­vu­det. Det kän­des in­te rätt i ma­gen. Och om de uni­for­me­ra­de vak­ter­na skul­le upp­täc­ka mitt kö­fif­fel ris­ke­ra­de jag att bli kvar på flyg­plat­sen i en evig­het.

– Du har ing­en chutz­pah, sa min vän le­en­de när vi sågs vid ba­ga­ge­ban­det nå­gon tim­me se­na­re.

Chutz­pah är jid­disch och står, un­ge­fär, för fräck­het el­ler djärv­het. Att ha ”balls” i ett visst ögon­blick för att få som man vill.

Chutz­pah är att ringa sup­por­ten på Micro­soft och be om hjälp med ett olag­ligt ned­lad­dat pro­gram. Men chutz­pah är ock­så att be en vac­ker kvin­na om en mid­dags­dejt. Har­vey We­ins­te­in an­vän­de de­fi­ni­tivt chutz­pah för att skaf­fa sig för­de­lar i li­vet – men de mo­di­ga kvin­nor­na som klev fram och av­slö­ja­de ho­nom ha­de ock­så chutz­pah. Chutz­pah är – som så myc­ket an­nat i li­vet – tve­eg­gat. Rab­bi­nen Tzvi Fre­e­man för­kla­rar ba­lans­ak­ten för tid­ning­en For­bes: ”man ska ha till­räck­ligt myc­ket skam i sig för att in­te an­vän­da chutz­pah till att gö­ra fel, men till­räck­ligt myc­ket chutz­pah för att över­vin­na skam­men som hind­rar en från att gö­ra rätt”.

Det­ta är dessvär­re ing­et jag be­hö­ver för­hål­la mig till ef­tersom chutz­pah in­te bor i mig. Men frå­gan är om det går att trä­na upp chutz­pah. I vår allt mer upp­spee­da­de till­va­ro tror jag näm­li­gen det be­hövs, charm och sträv­sam­het räc­ker in­te he­la vä­gen läng­re. Ibland har man ba­ra se­kun­der på sig för att gö­ra in­tryck på nå­gon som kan för­änd­ra ens liv.

Jag har fun­de­rat gans­ka myc­ket över chutz­pah se­dan flyg­plat­sin­ci­den­ten.

I mor­se be­fann jag mig en­sam i his­sen på Schib­s­ted, Svens­ka Dag­bla­dets och Af­ton­bla­dets mo­der­bo­lag, när kon­cern­che­fen Ra­oul Grünt­hal klev in. Han tryck­te på vå­ning 13. Jag skul­le av re­dan på sex­an och ha­de upp­skatt­nings­vis åt­ta se­kun­der på mig att vi­sa chutz­pah och för­kla­ra att jag är den smar­tas­te jä­veln på he­la byg­get och att han rim­li­gen bor­de gö­ra mig till nå­gon sorts över­gri­pan­de pub­li­cis­tisk chef. Han log vän­ligt mot mig. Jag tog någ­ra snab­ba an­de­tag, som en box­a­re på väg upp i ring­en. Log till­ba­ka men sa ingen­ting. Sen pling­a­de det till och en au­to­ma­tisk röst för­kla­ra­de att vi nått vå­ning sex. Jag klev av.

Ing­en chutz­pah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.