Se­na mid­da­gar

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ma­jor Food Group går all­tid att li­ta på när det kom­mer till mat, in­red­ning och at­mo­sfär. Dir­ty French kan du be­stäl­la frans­ka bist­ro­klas­si­ker som duck à l’orange sent in på kväl­len. På hel­ger går det att bo­ka bord fram till mid­natt. (dir­tyfrench.com)

Det rå­der de­fi­ni­tivt ing­en brist på ki­ne­sis­ka kva­li­tets­kro­gar i New York, men ma­jo­ri­te­ten stäng­er ti­digt. I den mag­ni­fikt in­red­da mat­sa­len på Chi­ne­se Tux­e­do ser­ve­ras det spän­nan­de kre­a­tio­ner långt in på små­tim­mar­na. (chi­ne­se­tux­e­do.com)

I East Vil­lage lig­ger re­stau­rang­en Ve­sel­ka, ett själv­skri­vet stopp för hung­ri­ga nattugg­lor. Även om du in­te är be­kant med det ukrains­ka kö­ket kan vi ga­ran­te­ra att de­ras tra­di­tio­nel­la fru­kosträt­ter in­te gör dig be­svi­ken ef­ter en natt på stan. De har dess­utom öp­pet dyg­net runt. Skräd­dar­sy en ome­lett och be­ställ po­ta­tiska­kor vid si­dan om så ter sig mor­gon­da­gen in­te alls li­ka an­sträng­an­de. (ve­sel­ka.com)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.