Gör mo­bi­len oss de­pri­me­ra­de?

Över­läka­ren An­ders Han­sen om hur smar­ta te­le­fo­ner för­änd­rat vå­ra liv.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

man se­dan 90-ta­let följt hög­sta­di­e­e­le­vers livsstil. Ett an­tal ton­å­ring­ar får år­li­gen sva­ra på en mängd frå­gor om kom­pi­sar, kär­leksliv, in­ter­netva­nor och al­ko­hol­kon­sum­tion. Frå­gor­na om­fat­tar ock­så hur de mår. Att tol­ka svar från den här ty­pen av un­der­sök­ning­ar är of­ta svårt men de se­nas­te åren har ett tyd­ligt möns­ter ut­kris­tal­li­se­rats: ju mer tid de till­bring­ar framför si­na mo­bi­ler, desto mer pro­blem med ned­stämd­het och de­pres­sion.

De som till­bring­ar mer än tio tim­mar i vec­kan framför skär­mar är den grupp som upp­le­ver sig som minst lyck­li­ga. Följt av de som till­bring­ar mel­lan sex och nio tim­mar. Vil­ka i sin tur är mind­re lyck­li­ga än de som till­bring­ar fy­ra till fem tim­mar. Un­der­sök­ning­ar­na vi­sar ock­så att ung­do­mar träf­far si­na kom­pi­sar mind­re. De kän­ner sig mer en­sam­ma och so­ver säm­re. Ut­veck­ling­en tog fart 2007, året då Ip­ho­nen lan­se­ra­des.

Vid si­dan av att vi ver­kar be­ta­la för vårt upp­kopp­la­de liv i ter­mer av oro, ned­stämd­het och sömn­svå­rig­he­ter tycks det dess­utom fin­nas yt­ter­li­ga­re en tan­ke­mäs­sig prislapp. När en ame­ri­kansk psy­ko­log lät tes­ta min­ne och kon­cent­ra­tions­för­må­ga hos 500 uni­ver­si­tets­stu­den­ter vi­sa­de det sig att de stu­den­ter som fått läm­na sin telefon ut­an­för rum­met pre­ste­ra­de bätt­re på tes­ter­na jäm­fört med de stu­den­ter som

I USA har

ha­de te­le­fo­nen med sig – trots att de se­na­re ha­de stängt av lju­det på mo­bi­len. Stu­den­ter­na ha­de själ­va ing­en aning om att te­le­fo­nens när­va­ro på­ver­ka­de dem men re­sul­ta­tet ta­la­de sitt tyd­li­ga språk: ba­ra det fak­tum att man ha­de te­le­fo­nen på sig, trots att den var i ljud­löst lä­ge, dis­tra­he­ra­de.

Di­gi­ta­li­se­ring­en är en av de mest om­väl­van­de sam­hälls­för­änd­ring­ar vi män­ni­skor har gått ige­nom. Den in­ne­bär ofant­li­ga för­de­lar, men med den föl­jer ock­så bi­verk­ning­ar som vi i dag ba­ra bör­jar ana vid­den av. Di­gi­tal di­sci­plin – att stänga av mo­bi­len ett par tim­mar per dag – är nå­got jag tror att vi al­la, vux­na så­väl som ton­å­ring­ar, mås­te lä­ra oss om vi vill må och fun­ge­ra så bra som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.