Kö­kets dol­da hjäl­tar

Fem per­so­ner med oli­ka bakgrund fick i upp­gift att ska­pa fram­ti­dens kök till­sam­mans. Slut­re­sul­ta­tet är bå­de este­tiskt och in­no­va­tivt – med hjälp av Si­e­mens se­nas­te in­bygg­nads­lös­ning­ar.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

att kö­ket är hem­mets hjär­ta och att vä­gen till en män­niskas hjär­ta går via ma­gen. Men kö­ket är in­te ba­ra en plats för mat­lag­ning, det är ock­så en so­ci­al sam­lings­punkt där vän­ner och familj sam­las, bå­de till var­dag och fest. Där tek­nis­ka lös­ning­ar ska max­i­me­ra nyt­tan och helst ver­ka ut­an att sy­nas.

– Ett kök är an­norlun­da nu än för 30 år se­dan. Då bjöd man hem si­na gäs­ter och när de an­län­de var ma­ten fär­dig och till­rät­ta­lagd. Nu möts man upp på kväl­len och släng­er ihop en pas­ta till­sam­mans, kö­ket är ett an­nat slags hjär­ta nu. Att sam­las runt en köksö är myc­ket mer mo­dernt än ett mid­dags­bord, för­kla­rar Lot­ta Al­bihn som är Brand Ma­na­ger på Si­e­mens.

Vad hän­der när man för sam­man en grupp kre­a­ti­va vi­sio­nä­rer från oli­ka om­rå­den för att ska­pa det ul­ti­ma­ta kö­ket?

Si­e­mens gjor­de ex­akt det. Man lät två in­red­nings­de­sig­ners, en kock, en fo­to­graf och en köks­de­sig­ner fo­ga sam­man si­na idéer och er­fa­ren­he­ter för att till­sam­mans sät­ta en ny norm för vad ett kök in­ne­bär – nu och i fram­ti­den.

Med Si­e­mens in­bygg­nads­pro­duk­ter gavs nya möj­lig­he­ter att kom­bi­ne­ra den se­nas­te tek­no­lo­gin med in­di­vi­du­ell smak och in­spi­re­ran­de idéer. Pro­jek­tet väx­te fram i ett råloft i Ber­lin och re­sul­ta­tet är ett kök som är långt myc­ket mer än ba­ra en plats för mat­lag­ning. Ett en­het­ligt kök som mer lik­nar en stor de­sign­mö­bel, där vit­va­ror­na byggts in och gömts bakom de re­na ytor­na.

Jos Tim­mer – en av de fem – är pro­fes­sio­nell kock

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.